extension ExtPose

Trình khởi chạy bàn phím cho phương tiện truyền thông xã hội (delisted)

CRX id

hmeomcebmihamcbkamndhkllokjphpnk-

Description from extension meta

Phím tắt để nhanh chóng khởi chạy Ứng dụng truyền thông xã hội: Instagram, PInterest.

Image from store Trình khởi chạy bàn phím cho phương tiện truyền thông xã hội
Description from store Shortcuts for quick launch Social Media keyboard launcher. Add keyboard shortcut commands to quickly Launch Instagram (Alt + I), Launch Pinterest (Alt + P) This extension will help you access it faster and easier.

Statistics

Installs
21 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-10-22 / 1.0.0
Listing languages

Links