extension ExtPose

Vietnamese Typing - Gõ Tiếng Việt Online

CRX id

ihlgeamicbldbjohbfihjpfikinnfbhp-

Description from extension meta

Vietnamese Typing Online, Gõ Tiếng Việt Online, Type Vietnamese, Vietnamese Keyboard Online, Vietnamese Percussion

Image from store Vietnamese Typing - Gõ Tiếng Việt Online
Description from store Vietnamese Typing Online, Gõ Tiếng Việt Online, Type Vietnamese, Vietnamese Keyboard Online, Vietnamese Percussion. Extension này tạo một lối tắt để đi đến trang gõ Tiếng Việt Online nhanh nhất cho mọi người

Statistics

Installs
213 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-08-25 / 0.0.1
Listing languages
en

Links