extension ExtPose

Trình khởi chạy bàn phím cho Mạng xã hội

CRX id

mpmdnimmjnobkjpcjamninblbnidiaco-

Description from extension meta

Phím tắt để nhanh chóng khởi chạy Ứng dụng xã hội trực tuyến: Facebook, Twitter.

Image from store Trình khởi chạy bàn phím cho Mạng xã hội
Description from store Shortcuts for quick launch Social keyboard launcher. Add keyboard shortcut commands to quickly Launch Facebook (Alt + A), Launch Twitter (Alt + T) This extension will help you access it faster and easier.

Statistics

Installs
12 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-10-22 / 1.0.0
Listing languages

Links