extension ExtPose

Demo (delisted)

CRX id

dodehkdfeodinmpiilgehdmfijpefdej-

Description from extension meta

My First Chrome Extension

Image from store Demo
Description from store File popup.html thì không có gì để giải thích vì mình đã nói cụ thể các element ở trên. Bây giờ chúng ta xem file popup.js. File này có 3 function là renderImage(content), getGifUrl() và sự kiện click button để lấy hình ảnh. Đi cụ thể vào từng function nhé: File popup.html thì không có gì để giải thích vì mình đã nói cụ thể các element ở trên. Bây giờ chúng ta xem file popup.js. File này có 3 function là renderImage(content), getGifUrl() và sự kiện click button để lấy hình ảnh. Đi cụ thể vào từng function nhé:

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-04-05 / 1.0
Listing languages
vi

Links