extension ExtPose

Anti Linkhay's Token

CRX id

ieegdnocdgdchenkfhljimanjijbfmoi-

Description from extension meta

Disable token function

Image from store Anti Linkhay's Token
Description from store Không còn thấy tổ kén, không còn xót xa. Ứng dụng này giúp bạn giấu đi tổ kén của mình và ẩn các chức năng liên quan đến tổ kén, giúp bạn bớt tham sân si và lướt linkhay trong chánh niệm :))

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-12-27 / 1.0
Listing languages
vi

Links