extension ExtPose

Send SMS from Google Sheet

Description from extension meta

Automation Send SMS from Google Sheet

Image from store Send SMS from Google Sheet
Description from store Gửi SMS từ Google Sheet: Tự động gửi SMS theo cấu hình định trước, Hẹn giờ gửi SMS: Ứng dụng chăm sóc khách hàng tự động, cảnh báo dữ liệu tự động,...

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-01-04 / 8.0
Listing languages
vi

Links