extension ExtPose

Send SMS from Google Sheet

CRX id

hmjpilpldjemggonimmlmdgodjfagdha-

Description from extension meta

Automation Send SMS from Google Sheet

Image from store Send SMS from Google Sheet
Description from store Gửi SMS từ Google Sheet: Tự động gửi SMS theo cấu hình định trước, Hẹn giờ gửi SMS: Ứng dụng chăm sóc khách hàng tự động, cảnh báo dữ liệu tự động,...

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-01-04 / 8.0
Listing languages
vi

Links