extension ExtPose

Mazii - Notification

Description from extension meta

An application for support notification of Mazii.net !

Image from store Mazii - Notification
Description from store Chrome extension hỗ trợ nhận thông báo Mazii.net ! Các tính năng chính: - Thêm bài viết để nhận thông báo - Xoá bài viết khi không cần nhận thông báo - Có thể dừng chương trình khi không sử dụng - Cài đặt thời gian để lấy thông báo, mặc định 10 giây Descriptions: Chrome extension supports to Mazii.net notifications! Main function: - Add posts to receive notifications - Delete posts when you dont want to unfollow - Stop the program when not use - Set the time to get notifications, the default is 10 seconds Thank you for your support ! HTT.DEV VN ------------------------------------------------------------------------------- Mazii Team ... Nơi bắt nguồn của những ước mơ ! 2020.07.07

Statistics

Installs
30 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-07-09 / 1.0.1
Listing languages
vi

Links