extension ExtPose

PDF-läsare och konverterare

CRX id

jdlkkmamiaikhfampledjnhhkbeifokk-

Description from extension meta

PDF-visare visa PDF-filer i webbläsaren med PDF.js (av Mozilla Labs). Skicka PDF-filer till alla PDF-läsare. PDF-redigerare,…

Image from store PDF-läsare och konverterare
Description from store PDF-visare för Chrome är ett gratis och mycket användbart verktyg som låter dig visa och redigera alla PDF-filer direkt i din webbläsare. För att se PDF-filen med den här PDF-läsaren klickar du bara på ikonen installerad i webbläsarens verktygsfält eller klickar bara på Chromes snabbmeny och väljer "Öppna med PDF-läsare". PDF Reader är den branschledande PDF-lösningen. Använd Acrobat PDF-verktyg direkt i Google Chrome för att få den bästa PDF-visningsupplevelsen och få mer gjort medan du surfar. Du kan lägga till kommentarer till PDF-filer, inklusive klisterlappar, text och höjdpunkter – helt gratis. Här är skälen till att välja PDF Reader: - Mörkt och ljust läge. - Anpassad styling av PDF-visaren. - Sidnavigering med "page"-hash. - Öppna PDF-filer genom att släppa dem i vyn. - Visar PDF-signerade och osignerade signaturer. PDF.js är ett JavaScript-bibliotek som återger PDF-filer (Portable Document Format) med den webbstandardkompatibla HTML5 Canvas. Dess implementering använder Canvas-elementet från HTML5, vilket möjliggör snabba renderingshastigheter. PDF.js är community-drivet och stöds av Mozilla Labs. Hur använder man PDF-konverteringsverktyget? 1. Installera PDF-tillägget Acrobat för Chrome. 2. Fäst förlängningen för snabb åtkomst. 3. Öppna valfri PDF-fil i din webbläsare. 4. Välj ett PDF Acrobat-verktyg. Vår tillägg PDF Viewer tillhandahåller PDF.js som standard PDF-visare i Chrome. Denna PDF-läsare stöder rendering av fjärranslutna och lokala PDF-filer på översta ramar. PDF-konverteringstillägget innehåller följande verktyg: - Komprimera PDF - Konvertera PDF till Word - Konvertera PDF till Excel - Konvertera PDF till JPG - Redigera PDF - Slå ihop PDF Microsoft Office: Word, Excel, PPT Öka din produktivitet genom att lägga till Smallpdf till Chrome! Få omedelbar tillgång till en uppsättning användbara verktyg för att arbeta med PDF-filer online PDF Converter-verktyg som stöder PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Konvertera PDF till olika format och vice versa med ett klick. Snabb och enkel åtkomst direkt från din webbläsare Free PDF Converter bearbetar dokument i Word, Excel, PDF, PPT och JPG. Välj bara Word-fil och tryck på konvertera till PDF för att ta önskat format. Och det stöder PDF-fusionsdelning och redigering. PDF-verktyg och PDF-konvertering: - PDF till Word, Excel, PPT - Word, Excel, PPT till PDF - Konvertera bilder till och från PDF - Minska storleken på din PDF - Slå ihop, dela och extrahera PDF-sidor - Redigera PDF - Rotera och ta bort PDF-sidor - Signera och skicka PDF-filer för signatur - Skydda och lås upp PDF Konvertera en PDF online Med tillägget pdfFiller Chrome kan du konvertera alla PDF-filer till Word, Excel, PowerPoint eller en JPEG-bild. Gratis PDF-verktyg för att redigera, konvertera, komprimera, slå samman, kombinera, beskära och redigera PDF-filer. Njut av den bättre PDF-upplevelsen genom att lägga till Xodo | PDF.online till din Chrome-webbläsare! Få tillgång till PDF-konverterare, PDF-kombinerare, PDF-fyllare, PDF-redigerare, PDF-fusion och mer för att öka din produktivitet online. Kraftfulla PDF-konverterare och PDF-verktyg för att öka din produktivitet: - Konvertera PDF till Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG och PNG - Konvertera JPG, JPEG, PNG till PDF - Konvertera Word, Excel, Powerpoint till PDF - PDF-läsare För att arbeta med det här tillägget, högerklicka på valfri länk (en länk till ett PDF-dokument) och klicka sedan på - Öppna och ladda ner med PDF Viewer - objekt från snabbmenyn. PDF-filerna kommer först att "laddas ner" och sedan "öppnas" i en standard PDF-visare (den som är inställd på alternativsidan). Observera att PDF-filen kommer att laddas ner i "default" nedladdningsmappen på din maskin. Bästa framhävningsverktyget för webbplats och PDF. GRATIS och lätt att använda. Markera och organisera din forskning med Weava online webb- och PDF-markör. Målarverktyg och skärmdumpverktyg Förenkla din forskningsprocess. Fokus på produktivitet. Slösa inte tid på att hålla reda på källor, kopiera och klistra in eller göra citat. Målarverktyg och redigerare/skärmdump • Använd vårt PDF Converter-verktyg för att konvertera PDF-filer till och från Microsoft Word, Excel och PowerPoint, såväl som JPG och andra filformat. • Skapa en PDF från ett dokument eller en bild, inklusive konvertering av JPG till PDF. • Kombinera filer till en enda PDF-fil eller dela en PDF. • Organisera din PDF. Ta bort, rotera eller ändra ordning på PDF-sidor. • Komprimera en PDF för att minska dess filstorlek. • Skicka dokument till andra för e-signering online snabbt. • Skydda ett PDF-dokument genom att lägga till ett lösenord. PDFOffice är en PDF-redigerare online från vilken du kan utföra redigeringsoperationer över PDF-filer men med din webbläsare. Google Dokument Det är ett perfekt verktyg för att arbeta med Google Dokument, Kalkylark och Presentationer. Enkel åtkomst till Google Drive-filer med möjlighet att välja layout och fästa filen under ditt arbete. Lämna feedback och ställ frågor om vår produkt PDF Viewer! Vi utvecklar nya funktioner och lyssnar alltid på feedback. PDF viewer for Chrome is a free and very useful tool that allows you to view and edit any PDF files directly in your browser. To see the PDF file with this PDF viewer simply hit the icon installed in the browser's toolbar or just click the Chrome's context menu and select "Open with PDF Viewer". PDF Reader is the industry-leading PDF solution. Use Acrobat PDF tools right in Google Chrome to get the best PDF viewing experience and get more done while browsing. You can add comments to PDFs, including sticky notes, text, and highlights—all for free. Here are the reasons to choose PDF Reader: - Dark and light mode. - Custom styling of the PDF viewer. - Page navigation with "page" hash. - Opening PDF files by dropping them into the view. - Displaying PDF signed and unsigned signatures. PDF.js is a JavaScript library that renders Portable Document Format (PDF) files using the web standards-compliant HTML5 Canvas. Its implementation uses the Canvas element from HTML5, which allows for fast rendering speeds. PDF.js is community-driven and supported by Mozilla Labs. How to use the PDF converter Tool? 1. Install the PDF Acrobat extension for Chrome. 2. Pin the extension for quick access. 3. Open any PDF in your browser. 4. Select an PDF Acrobat tool. Our extension PDF Viewer provides PDF.js as the default PDF viewer in Chrome. This PDF Reader supports rendering remote and local PDF files on top frames. The PDF converter extension contains the following tools: - Compress PDF - Convert PDF to Word - Convert PDF to Excel - Convert PDF to JPG - Edit PDF - Merge PDF Microsoft Office: Word, Excel, PPT Power-up your productivity by adding Smallpdf to Chrome! Gain instant access to a suite of useful tools to work with PDFs online PDF Converter tool that supports PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Convert PDF to different formats and vice versa in one click. Quick and easy access right from your browser Free PDF Converter processes documents in Word, Excel, PDF, PPT and JPG. Just select Word file and press convert to PDF in order to take needed format. And it supports PDF merge split, and edit. PDF Tools and PDF Convert: - PDF to Word, Excel, PPT - Word, Excel, PPT to PDF - Convert images to and from PDF - Reduce the size of your PDF - Merge, Split and Extract PDF Pages - Edit PDF - Rotate and Delete PDF Pages - Sign and Send PDFs for Signature - Protect and Unlock PDF Convert a PDF online With the pdfFiller Chrome extension, you can convert any PDF file to Word, Excel, PowerPoint, or a JPEG image. Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files. Enjoy the better PDF experience by adding Xodo | PDF.online to your Chrome browser! Access PDF converter, PDF combiner, PDF filler, PDF editor, PDF merger and more to supercharge your productivity online. Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: - Convert PDF to Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG and PNG - Convert JPG, JPEG, PNG to PDF - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader To operate with this extension, please right-click on any link (a link to a PDF document) and then click on - Open and Download with PDF Viewer - item from the context menu. The PDF files will first be "downloaded" and then "opened" in a default PDF viewer (the one which is set on the options page). Please note that the PDF file will be downloaded in the "default" download folder on your machine. Best highlighting tool for Website and PDF. FREE and easy to use. Highlight & organize your research with Weava online Web & PDF highlighter. Paint Tool and Screenshot Tool Simplify your research process. Focus on Productivity. Don't waste time on keeping track of sources, copying & pasting, or making citations. Paint Tool and editor/ Screenshot • Use our PDF Converter tool to convert PDFs to and from Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, as well as JPG and other file formats. • Create a PDF from a document or image, including converting JPG to PDF. • Combine files into a single PDF file or split a PDF. • Organize your PDF. Delete, rotate, or reorder PDF pages. • Compress a PDF to reduce its file size. • Send documents to others to e-sign online fast. • Protect a PDF document by adding a password. PDFOffice is a PDF Editor online from which you can perform editing operations over PDF files but using your web browser. Google Docs It’s a perfect tool for working with Google Docs, Sheets, and Slides. Easy access to Google Drive files with opportunity to select layout and pin the file during your work. Leave feedback and ask questions about our product PDF Viewer! We are developing new features and always listen to feedback.

Latest reviews

 • (2024-03-24) Alex Ladynin: Дает возможность выделять текст и сразу переводить его с помощью любого переводчика (напр. расширения google translate)
 • (2023-11-12) Axel karma (Ryusei): Je ne comprend pas comment surligner le texte du pdf que j'ai ouvert, hors c'est pour cette raison que j'avais installer cette extension
 • (2023-11-11) Иван Иванов: Заявлено - Convert PDF to JPG. Нет этого. Вообще нет никакой конвертации. Один обман.
 • (2023-10-18) Miguel Martinez: es una mentira, no convierte ni hace nada...
 • (2023-08-07) Nicole Ahmed: No editing - just a rip off the established pdf.js project Reporting to Google and original developers. https://chrome.google.com/webstore/detail/pdf-viewer/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm https://github.com/mozilla/pdf.js
 • (2023-05-25) Jordan Clear: How do you edit the pdf? Says you can do it...
 • (2023-05-15) Dima Tuzov: This is a very useful extension. The ability to follow links inside the document, opening pages in different browser bookmarks. The ability to use a context translator and convenient search tools for documents. That's great!
 • (2023-03-28) VTC NNR (KOEL): รองรับภาษาไทย ใช้งานง่าย รวดเร็ว
 • (2023-03-27) Jean-Baptiste Lesage: The viewer works perfectly when opening a local file however I can't make it open PDF files directly from Chrome (without downloading them) as it opens Chrome's default PDF viewer (which is slow and awful), compared to other PDF viewer extensions. Is it user error or can it be fixed?
 • (2023-02-25) R B: I can't believe it it's so goood! It even takes into account the first pages where there is the summary and it helps you find exactly the page you're looking for ! I'm so amazed it runs my 1000 pages pdf smoothly. My only regret is not discovering it sooner
 • (2022-12-25) 長女起業家育成コンサルタント・崎本正俊: It's what i've been looking for but crashes all the time when I open a pdf file. Please fix this
 • (2022-12-25) Sonia Araujo: to my experience the main problem is that it change the link in the path and if I want to copy the link after PDF page was openned it's a bit challenging.
 • (2022-12-17) A K: What is the shortcut to toggle sidebar .
 • (2022-12-11) Maria Elisa Favretto Moro: It works great! Thank you!!!!
 • (2022-12-08) Conmigo, Billie Addrieanne: Love the bookmarks, but the text spacing is weird in some documents.
 • (2022-12-04) carlos alberto rojas gonzales: Sometimes defaults to wrong zoom in chrome but still better than everything else out there. nnPlease add some simple annotation tools and merge function and be my hero!
 • (2022-12-02) Ville Granlund: cant compete this.... its unique....
 • (2022-12-01) loermli: Very good. I have been looking for an Acrobat Reader alike for long time. This is it.
 • (2022-12-01) ازرينا ابو بكر: Love it! I would appreciate an update to update the underlying PDF.js library, though ;)
 • (2022-11-29) Isaac Andersen: Loved it. Did all i wanted it too. Right now I am a happy man.Easy to use, set and forget. I loved it.
 • (2022-11-27) Oliwia Sowa: Love it. Fixed my problem, now I can see PDF files displayed within the browser correctly!
 • (2022-11-27) 4 in 1 Property Services (4in1ps): Great extension. Just love to use this one
 • (2022-11-24) Khương Huy Trần: I only got a black screen but this extension worked just fine. A representative from Chrome helped me in finding the problem!
 • (2022-11-09) Алина Чугуева: Great Actually replace the default Chrome PDF viewer Include an option to resume reading PDF files where left off.

Statistics

Installs
1,000,000 history
Category
Rating
4.7582 (364 votes)
Last update / version
2023-11-16 / 1.0.6
Listing languages

Links