extension ExtPose

Shade Youtube Dark Mode

CRX id

mkeimkkbcndbdlfkbfhhlfgkilcfniic-

Description from extension meta

Shade Youtube Dark Mode: Seamlessly embrace Youtube dark mode on all websites with personalized controls

Image from store Shade Youtube Dark Mode
Description from store "🌙✨ શેડ ડાર્ક મોડમાં આપનું સ્વાગત છે ✨🌙 🖥️ વેબસાઇટ્સની ઉજવણી દ્વારા આંખો ચમકે તેવી પ્રકાશની જ્યારે થવાનું થાય છે? આ વખતે શેડ ડાર્ક મોડની સ્લીક શોભામણિમાં આપવાનો સમય છે! 🌑 🌐 આંખોની થકી જ છૂટકારી માટે અને દરેક વેબસાઇટ પર સરસ બ્રાઉઝિંગ અનુભવ માટે સમગ્ર થીમમાં સૂક્ષ્મ વાતાવરણ સૃષ્ટિ કરવા માટે, શેડ ડાર્ક મોડમાં સરળતાથી તમામ વેબસાઇટ્સ ને આરામદાયક ઘોડે થીમમાં રૂપાંતરિત કરે છે. 🌚 ✨ શેડ ડાર્ક મોડ સાથે, આપને મળે છે: ➡️ તમારી બ્રાઉઝિંગ અનુભવને સ્લીક અને આધુનિક સ્પર્શ આપતી તમામ વેબસાઇટ્સ માટે એનેબલ્ડ ડાર્ક મોડ. 🖤 ➡️ તમારી પસંદગીને આધાર બનાવી, તમે ડાર્ક મોડ સેટિંગ્સને વ્યક્તિગત નિયંત્રણો આપી શકો છો, તેથી તમે તેને સત્યાપિત કરી શકો છો. ✏️ 🚫 પરંતુ જો કોઈ વેબસાઇટ ડાર્ક મોડથી સાંભળે નથી કે જો તમે ફક્ત આંખો પર રોશની પસંદ કરો છો? ચિંતા નથી! શેડ ડાર્ક મોડ આપને વિશિષ્ટ વેબસાઇટ્સને કાળુંબિંદું કરી દેવાય છે, જેથી તેઓ ડાર્ક રહેશે જ્યાંકે વેબનો બાકી ભાગ કાળો રહેશે. ⛔ ⚡️ શેડ ડાર્ક મોડ સાથે સરળ ડાર્ક મોડ બ્રાઉઝિંગને કેટલોક મુશ્કેલ બનાવી નહીં આપે છે! આજે તમારી વેબ અનુભવને અપગ્રેડ કરો અને આવો ડાર્ક સાઇડમાં જોડાઓ, જ્યાં આરામ અને શૈલી મળે છે. એક્સ્ટેન્શન હમેશાં મેળવો અને ફ્લેર સાથે બ્રાઉઝ કરવાની શરૂઆત કરો. 💻🌙" 🌙✨ Introducing Shade YouTube Dark Mode ✨🌙 🖥️ Are you tired of straining your eyes while enjoying your favorite YouTube videos? It's time to step into the realm of ultimate elegance with Shade YouTube Dark Mode! 🌑 🌐 Say goodbye to eye fatigue and hello to a seamless and immersive browsing experience on YouTube. Shade YouTube Dark Mode effortlessly transforms the entire YouTube platform into a soothing dark theme, creating a visually comfortable environment for your online adventures. 🌚 ✨ With Shade YouTube Dark Mode, you'll enjoy the following amazing features: ➡️ Enabled dark mode for YouTube, giving your browsing experience a sleek and modern touch. 🖤 ➡️ Personalized controls that allow you to customize the dark mode settings according to your preferences, ensuring that your YouTube experience is truly your own. ✏️ 🚫 But what if you prefer a lighter look or want to keep specific YouTube channels in the light? No worries! Shade YouTube Dark Mode allows you to customize your dark mode preferences, ensuring that certain channels or videos stay in the light while the rest of YouTube stays in the dark. ⛔ ⚡️ Say hello to effortless dark mode browsing with Shade YouTube Dark Mode! Upgrade your YouTube experience today and join the dark side, where comfort and style meet. Get the extension now and start browsing YouTube with flair. 💻🌙 🌙✨ Shade YouTube Dark Mode - Embrace the Elegance ✨🌙 🖥️ Don't let the blinding white light of YouTube hinder your enjoyment any longer. Shade YouTube Dark Mode is here to transform your YouTube journey into a mesmerizing experience. 🌑 🌐 Bid farewell to eye strain and immerse yourself in the captivating world of dark mode on YouTube. Shade YouTube Dark Mode effortlessly turns the entire YouTube platform into a visually comfortable and soothing dark theme, ensuring that your eyes stay relaxed throughout your viewing sessions. 🌚 ✨ With Shade YouTube Dark Mode, you'll unlock a world of possibilities: ➡️ Enjoy a sleek and modern dark mode experience on YouTube, enhancing your browsing journey with a touch of elegance. 🖤 ➡️ Customize your dark mode settings to suit your preferences, making your YouTube experience uniquely yours. ✏️ 🚫 Worried about certain YouTube videos or channels not playing nicely with dark mode? Fear not! Shade YouTube Dark Mode allows you to blacklist specific channels or videos, ensuring they stay in the light while the rest of YouTube stays beautifully dark. ⛔ ⚡️ Embrace the ultimate dark mode browsing experience with Shade YouTube Dark Mode! Elevate your YouTube adventures today and immerse yourself in the perfect blend of comfort and style. Get the extension now and embark on a mesmerizing YouTube journey. 💻🌙

Latest reviews

 • (2024-01-02) Glicério Júnior: Muito boa! Estou usando no Vivaldi. Trabalho o dia inteiro com um sistema web muito claro. Me ajuda muito.
 • (2023-11-21) Anh TRAN (Ms.) (VN-HR-OPS): It works
 • (2023-11-03) Fosi94: Absolutely fantastic. THANK YOU!
 • (2023-10-22) Buttercup: many websites are still white
 • (2023-10-16) Reid o: works God bless you!
 • (2023-10-11) Burkay Berk Furat: Baya güzel
 • (2023-10-07) Eric Ketzer: so so
 • (2023-09-19) MurrR: Работает очень хорошо, лучше чем dark reader.
 • (2023-09-17) Smile Jack: Лучшее из темных
 • (2023-08-23) Leland Whitlock: I found it had timing issues that often lead to the screen suddenly turning white when clicking a link. Or when opening a menu on a website that would turn white ruining the effect I wanted. In the end I was forced to look for something else. I believe the issues could be fixed if the author has the time and inclination but for now it's not for me.
 • (2023-08-14) ALBERT MTZ: 100/100 for me...
 • (2023-07-28) Mr. Grinner: Yes this add-on is legit, it makes staying up to 2:00am a LOT les painful, and I know that's why YOU want to download it, it works on all but one of the websites I could find, they all look great, and if a website has a dark mode already in use the it leaves it alone so its not ugly, the only one it doesn't help is YTMND.com which is a damn shame, that's my only complaint with it.
 • (2023-07-22) Brandon Hardman: I use this plugin both at home and on my work laptop. The design theme is just brilliant. It is commendable enough that the developers do not require any fee for use.
 • (2023-07-22) Caleb Williams: The color scheme is gray rather than black. But overall the theme is pretty cute and great for Google chrome. From me - a solid 5+.
 • (2023-07-22) Eva Martinez: A pretty good product. What you need for lovers of dark and strict stylistics. The interface is simple, no redundant elements. I definitely liked the topic.
 • (2023-07-22) Cecilia Anderson: It's pretty good for my taste. Only the synchronization settings are missing. The theme as a whole is quite good and will find its users.
 • (2023-07-21) Michael Baker: I want to thank the author of this extension. Everything is cool! The theme of the design perfectly went to me personally. A unique interface in a dark style.
 • (2023-07-21) James Gilbert: The color of the design is pleasant, but monotonous. It would be nice to add some more animation. It will be just perfect.
 • (2023-07-21) Caleb Chandter: To modify the browser in dark shades - perhaps this is the best theme in the entire chrome store. Fans of this - I advise you to try it unconditionally.
 • (2023-07-21) Alex Babcock: A good browser design modifier. I would like another analogue to set red and blue colors. And so, it turned out very well.
 • (2023-07-21) Nancy White: What I like about this design is its practicality and elegance. Strict black color and nothing superfluous. The interface is concise and intuitive.
 • (2023-07-21) Michael Austin: The topic is TOP 1. Among the many analogues, this is the best alternative design adapted for Google Chrome. I installed it and I don't regret it.
 • (2023-07-21) Thomas Moore: I have been using this plugin for a long time. At first there were gods and errors popped up, but after the update everything works very stably. High-quality theme.
 • (2023-07-21) Gregory Donovan: The topic definitely deserves attention. I personally do not regret the installation and now I recommend it to all my friends. Actually, I use it on a laptop and two more computers.
 • (2023-07-21) Katrin Otter: I really liked this theme, because I love this style. Everything is free, there are no annoying ads. The interface is very practical.
 • (2023-07-20) John Miller: Almost completely changes the standard background to a dark theme. Which is very useful at night. Everyone should definitely try it.
 • (2023-07-20) Daniel Grant: I installed this theme on all my computers. Works smartly even on weak hardware. If you want something new, I advise you.
 • (2023-07-20) Stefan Batler: Unique design style. I've never seen anything like this before. The developers were really surprised. I recommend to install.
 • (2023-07-20) Kate Hammel: I have been using this design for almost 3 months. I didn't notice any bugs. So if someone likes dark themes, I advise you to try it as an option.
 • (2023-07-20) Robert White: High-quality and stable author's design in a dark style. Consumes very few resources, there is no advertising. Excellent implementation.
 • (2023-07-20) Gregory Adams: I love this design. Great respect to the developers! I installed it and do not regret it, because I use it regularly. A very good option for dark lovers.
 • (2023-07-20) Patric Nelson: A gorgeous theme for dark lovers. Just 1 click and the mode is activated. I use it quite often and can safely recommend it. Thanks to the developers for the excellent plugin.

Statistics

Installs
6,077,987 history
Category
Rating
4.6484 (91 votes)
Last update / version
2023-07-07 / 1.0.1
Listing languages

Links