extension ExtPose

PDF Converter Wizardry

CRX id

moapkmgopcfpmljondihnidamjljhinm-

Description from extension meta

Transform PDFs like magic with PDF Converter Wizardry: Merge, Convert, Append, Download - all in one tool!

Image from store PDF Converter Wizardry
Description from store "🔮📚 પીડીએફ માસ્ટરી માટે અત્યુક્ત બ્રાઉઝર એક્સટેન્શન પીડીએફ વિઝાર્ડ્રી પરિચય: અંતિમ! 🌟 શું તમને પીડીએફ ફાઇલો સાથે જૂઝી રહ્યાં છો અને તેમની સારળતા અને અધિક કાર્યક્ષમ રીતે સંચાલિત કરવાની ઈચ્છા છે? આગળ જુઓ! પીડીએફ વિઝાર્ડ્રી અહીં છે તમારી પીડીએફ અનુભવને ક્રાંતિ આપવા માટે અને તમને શક્તિશાળી સેટ ની સાધનો આપવા માટે. બટન ની માત્ર એક ક્લિક સાથે, તમે સરળતાથી પીડીએફને માસ્ટરપીસમાં રૂપાંતરિત કરવાની સારવાર ખોલી શકશો. 🔑 મુખ્ય વિશેષતાઓ: ✅ DOCX અને DOC ફાઇલોને PDFમાં રૂપાંતરો: વિનામૂલ્યે સ્વરૂપીકરણ મુદ્દાઓ સાથે અલગ થવાની માટે અલવિદા કહો અને PDF વિઝાર્ડ્રી તમારા વર્ડ દસ્તાવેજોને સરળતાથી પ્રોફેશનલ લાગે તેવી PDFમાં રૂપાંતરિત કરો. ફોન્ટ્સ, લેઆઉટ્સ અને હાયપરલિંક્સને સરળતાથી સંરક્ષિત રાખો અને કોઈપણ દસ્તાવેજો સાથે આપો શકો. ✅ આસાનીથી પીડીએફને મર્જ કરો: વધુ પીડીએફ ફાઇલોને એક એકમ ચોક્કસ દસ્તાવેજ બનાવો. અહીં રિપોર્ટ્સ, કરારો, અથવા પ્રસ્તુતિની સ્લાઇડ્સને મર્જ કરવામાં આવ્યું હોય તેવી જરૂર હોય, પીડીએફ વિઝાર્ડ્રી તમારી સાથે છે. તમારી કાર્યપ્રવૃતિને સરળ બનાવો અને કાર્યક્ષમતાને વધારો જેવી વાત કેવી રીતે કેવી નથી. ✅ પીડીએફમાં છબિઓ ઉમેરો: તમારા પીડીએફમાં છબિઓને સરળતાથી ઉમેરો અને તેમને સંમિલિત કરો. અહીં તે એક કંપનીનો લોગો, ઉત્પાદન શૉટ્સ અથવા મોહક વર્ણનો હોઈ શકે છે, પીડીએફ વિઝાર્ડ્રી તમને તેને સરળતાથી જોડાવવાની મંજૂરી આપે છે. આપના ગ્રાહકો, સાથીઓ અથવા વાંચકોને આકર્ષક દૃશ્યો સાથે પ્રભાવિત કરો. ✅ ખોલેલી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો: ક્યારેક તમે એક પીડીએફ પર પ્રતિભટિત જરૂર છે પરંતુ બ્રાઉઝર તમને આપવાની મંજૂરી આપતું નથી. પીડીએફ વિઝાર્ડ્રી સાથે, તમે કોઈ પણ ખોલેલી પીડીએફને તમારા ઉપકરણમાં સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. થોડી પણ અસમંજસને નહીં - બસ ક્લિક કરો અને સંગ્રહ કરો! 💼 ઉપયોગ કેસો: વિદ્યાર્થીઓ: લેક્ચર નોંધો, શોધ લેખો અને કાર્યાલયો પીડીએફ ફોર્મેટમાં રૂપાંતર કરો, તમામ પીડીએફને એક સંકલિત દસ્તાવેજમાં મર્જ કરો અને વધુ આકર્ષક પ્રસ્તુતી માટે ઉપયોગી છબિઓ ઉમેરો. વ્યાપારીઓ: મહત્વપૂર્ણ અહેવાલો, પ્રસ્તાવો અને કરારોને પીડીએફમાં રૂપાંતરો, એક સંકલનને એક સંગ 🔮📚 Introducing PDF Converter Wizardry: The Ultimate Browser Extension for PDF Mastery! 🌟 Are you tired of struggling with PDF files, wishing for a simpler and more efficient way to handle them? Look no further! PDF Converter Wizardry is here to revolutionize your PDF experience and empower you with a powerful set of tools. With just a click of a button, you'll unlock a world of possibilities to effortlessly transform PDFs into masterpieces. 🔑 Key Features: ✅ PDF Converter: Say goodbye to tedious formatting issues and let PDF Converter Wizardry seamlessly convert your DOCX and DOC files to PDF. Preserve fonts, layouts, and hyperlinks with ease, and effortlessly share your documents with anyone. ✅ Merge PDFs with ease: Combine multiple PDF files into a single, well-organized document. Whether you need to merge reports, contracts, or presentation slides, PDF Converter Wizardry has got you covered. Simplify your workflow and enhance productivity like never before. ✅ Insert images into PDFs: Add a touch of visual appeal to your PDFs by effortlessly inserting images. Whether it's a company logo, product shots, or captivating illustrations, PDF Converter Wizardry allows you to seamlessly integrate them into your documents. Impress your clients, colleagues, or readers with stunning visuals. ✅ Download opened PDFs: Sometimes, you come across a PDF that you urgently need to save, but the browser won't let you. With PDF Converter Wizardry, you can effortlessly download any opened PDF directly to your device. No more frustration—simply click and save! 💼 Use Cases: Students: Convert lecture notes, research papers, and assignments into PDF format, merge multiple PDFs into a single comprehensive document, and add relevant images for more engaging presentations. Professionals: Easily transform important reports, proposals, and contracts into PDFs, merge multiple versions into one cohesive file, and enhance your documents with impactful visuals. Small Business Owners: Streamline your document management by converting invoices, receipts, and agreements into PDFs, merging related documents, and adding your company logo or product images. Content Creators: Convert your blog posts, articles, or e-books into PDF format, merge multiple chapters into one seamless document, and include captivating images for an enhanced reading experience. With PDF Converter Wizardry, the power to manipulate and enhance PDFs is at your fingertips. Say goodbye to complex software installations and embrace the simplicity of a browser extension. Boost your productivity, improve collaboration, and transform your PDFs like magic. 🌟 Get PDF Converter Wizardry today and unlock the true potential of your PDF files! 🌟

Latest reviews

 • (2023-07-22) Brandon Hardman: The only normal PDF editor and converter. One of the special advantages is the absence of a fee. It works without any registration.
 • (2023-07-22) Caleb Williams: Of the basic functions - there is everything you need. But personally, I would not refuse more advanced functionality. I'm even ready to buy the paid version.
 • (2023-07-22) Eva Martinez: A good PDF reader with converter functions. I tried it and I am very happy. Perhaps over time I will completely abandon desktop applications of this type in favor of this add-on.
 • (2023-07-22) Cecilia Anderson: The functionality is rather basic, but for simple tasks related to working with PDF documents, this extension is much more respectful. Especially due to simplicity and intuitiveness.
 • (2023-07-21) Michael Baker: I tried using this extension instead of Adobe Reader and realized that it is much more convenient. A good plugin for PDF conversion. Supports a lot of formats.
 • (2023-07-21) James Gilbert: Converts to the old MS Office formats somewhat incorrectly. Formatting is lost in particular. It would be nice to fix this bug.
 • (2023-07-21) Caleb Chandter: A good self-contained plugin for manipulating PDF files and documents. As a viewing app - fits optimally for me.
 • (2023-07-21) Alex Babcock: Extremely convenient PDF editor and service for viewing documents in this format. Ready to shake hands with developers!
 • (2023-07-21) Nancy White: The most convenient online application for manipulating PDF documents. I suggest developers also implement integration with cloud storage.
 • (2023-07-21) Michael Austin: Opens even broken PDF files without problems and allows you to work with them fully. For the conversion options - a fat like to the developers.
 • (2023-07-21) Thomas Moore: I ask the developers to implement the same plugin for DJVU. I really liked it, especially because of the simplicity and functionality.
 • (2023-07-21) Gregory Donovan: I work with PDF documents only with the help of this extension, since it is free and functional at the same time. An excellent replacement for desktop counterparts.
 • (2023-07-21) Katrin Otter: Efficiently converts PDF files to other formats and vice versa. The markup of documents is preserved in its original form.
 • (2023-07-20) John Miller: To convert MS Office documents to PDF is an excellent plugin. It is able to save formatting and there are no bugs in the work.
 • (2023-07-20) Daniel Grant: A high-quality replacement for a desktop PDF reader. In addition, it has conversion and editing options. In terms of implementation, everything is also fine. There are no bugs.
 • (2023-07-20) Stefan Batler: A good addition for viewing and editing PDF documents. The basic functionality is quite wide, personally I have enough in full.
 • (2023-07-20) Kate Hammel: The conversion from doc to pdf performs with full preservation of the formatting of the document. There are no complaints, a high-quality addition.
 • (2023-07-20) Robert White: I would like to say a huge thank you to the developers. I've been dreaming about such a plugin for a long time. I use it mainly for converting documents to PDF.
 • (2023-07-20) Gregory Adams: I don't use Adobe Reader anymore, since this plugin is much more convenient and practical for working with PDF. In addition, it is completely free.
 • (2023-07-20) Patric Nelson: A convenient plugin for working with PDF. With quite extensive functionality. I've been using it for a couple of months and there are no complaints. I advise you!

Statistics

Installs
1,584,725 history
Category
Rating
4.8182 (22 votes)
Last update / version
2023-07-29 / 1.0.3
Listing languages

Links