extension ExtPose

Nástroj pro malování webu

CRX id

mnopmeepcnldaopgndiielmfoblaennk-

Description from extension meta

Webové malování nakreslete obdélník, kruh, čáry a další tvary nebo přidejte text na libovolné webové stránky a poté udělejte snímek…

Image from store Nástroj pro malování webu
Description from store Web Paint - značka a editor stránek vám umožňuje provádět anotace a úpravy na webových stránkách. Toto rozšíření umožňuje kreslit, přidávat text, vkládat čáry a zvýrazňovat obsah přímo na webových stránkách a souborech PDF. Nástroj je kompatibilní se vstupy z myši i dotykové obrazovky, což vám dává možnost vytvářet a ukládat úpravy do vašeho zařízení. Ať už jste student, profesionál nebo prostě nadšený uživatel webu, toto rozšíření je cenným doplňkem. Nabízí řadu pokročilých anotačních nástrojů, jako je tužka, zvýrazňovač, výběr barev, šipka, mnohoúhelník, text a emotikony. Jste zvyklí zvýrazňovat důležitý text v knihách nebo chcete kreslit přímo na webové stránky v reálném čase z vašeho prohlížeče? Možná potřebujete sdílet svou obrazovku pro úkoly, jako je hlášení technických problémů, vytváření ukázek produktů nebo vytváření návodů. Paint tool je absolutně bezplatný odlehčený digitální program pro vytváření různých výkresů, které jsou nabité štětci, fonty, tvary a dalšími zdroji. Jednoduchá, snadná a zábavná aplikace pro malování, můžete si užívat a učit se kreslit na tomto rozšíření pro Chrome. Malování webu je uživatelsky přívětivé a můžete začít malovat během vteřiny. Pokud se chcete naučit malovat, Malovat něco může být to nejlepší, co se vám stalo. Můžete si vybrat vlastní barvy a různé velikosti čar!! Naše rozšíření nástroje pro malování má jednoduchý a snadno použitelný design. Není to matoucí a v aplikaci jsou použity snadno rozpoznatelné ikony nástrojů (tužka, kbelík s barvou, guma a další nástroj), což usnadňuje použití pro každého. Malujte online nebo přidejte informace na webovou stránku, abyste zvýraznili okamžiky, a poté pořiďte snímek celé webové stránky nebo jen vybrané oblasti s možností stáhnout nebo sdílet. Plně přizpůsobený snímek obrazovky, který lze okamžitě vytisknout, uložit nebo odeslat. Obsahuje nástroje, které potřebujete: - Nástroj tužka - kreslení vlastních čar - Textový nástroj - přidat anotaci - Emoji - přidejte jemné emotikony na jakékoli webové stránky - Nástroj pro vyplnění kbelíku - vyplňte tvary a nakreslete je libovolnou barvou z palety - Nástroj Čára - zadejte počáteční a koncový bod pro malování rovné čáry - Kvadratická křivka - nakreslete kvadratickou křivku s vybranou šířkou čáry - Bézierova křivka - nakreslete bezierovu křivku s vybranou šířkou čáry - Nástroj mnohoúhelník - namalujte mnohoúhelník s vybranou šířkou čáry - Nástroj Elipsa - nakreslete elipsu nebo kruh s vybranou šířkou čáry - Nástroj kapátko - vyberte barvu z webové stránky nebo svých kreseb - Screenshot tool - screenshot maker umožňuje uložit výsledek ve formátu PN nebo JPG Všechny nástroje jako v MS Paint, ale pouze ve vašem prohlížeči. Malování na webu Pomocí magické značky můžete označovat tvary, psát pomocí textového nástroje a další. Až budete hotovi. Udělejte si snímek obrazovky své práce, aby vaši kreativitu viděli i vaši přátelé. Své obrázky můžete sdílet na nástěnce Pinterest. Chcete sdílet svou obrazovku pro případy, jako je hlášení technických problémů, vytváření ukázek produktů nebo návody? Zde jsou důvody, proč si vybrat nástroj pro malování a snímky obrazovky: - Klávesové zkratky pro každý nástroj - Aktuální výkresy se automaticky ukládají - Uložit kresbu pomocí možnosti Snímek obrazovky (udělejte snímek celé stránky nebo zachyťte vybranou oblast.) Snímek obrazovky. - Stáhněte si obrázek do počítače nebo vytiskněte - Ořízněte potřebnou oblast obrázku a uložte jej Přidejte poznámky na jakoukoli webovou stránku a uložte ji jako snímek obrazovky! Anotace webu byla vytvořena, aby uživatelům umožnila anotovat jakoukoli webovou stránku a uložit ji jako obrázek. značka stránky pro Chrome Důležité Po instalaci/aktualizaci nástroje Paint Tool znovu načtěte aktivní karty ve vašem prohlížeči, aby rozšíření fungovalo. Malování na webu a Screenshot Tool jednoduchým způsobem a bez jakýchkoli potíží. Kreslete online s naším novým a zcela bezplatným rozšířením pro prohlížeč Chrome. Malování na webu Se značkou Page Marker můžete pomocí myši nebo dotykové obrazovky kreslit na web nebo do souborů PDF a uložit je do počítače. Malujte, kreslete a označujte na jakékoli webové stránce nebo webu. Je to jen zábavné rozšíření pro malování webu a pomocí tohoto rozšíření se můžete zasmát vytvářením legračních obličejů atd. na webových stránkách. Je to také nejlepší nástroj pro práci se soubory PDF – PDF Office je online editor PDF, ze kterého můžete provádět úpravy souborů PDF, ale pomocí webového prohlížeče. Prohlížeč PDF Známé jako rozšíření online nástroje pro malování na webu nebo malování je užitečné pro studenty, spoluhráče a každého, kdo pracuje s obsahem webových stránek, protože se můžete snadno učit nebo ukládat informace, vytvářet vlastní výukové programy nebo papírové poznámky, pokud byste se rozhodli je vytisknout. . Převést PDF online S rozšířením pdfFiller pro Chrome můžete převést jakýkoli soubor PDF do formátu Word, Excel, PowerPoint nebo obrázek JPEG. Bezplatný nástroj PDF pro úpravu, převod, kompresi, slučování, kombinování, ořezávání a redigování souborů PDF. Užijte si lepší zážitek z PDF přidáním Xodo | PDF.online do vašeho prohlížeče Chrome! Získejte přístup k převodníku PDF, slučovači PDF, plniči PDF, editoru PDF, slučování PDF a dalším, abyste zvýšili svou produktivitu online. Výkonné převodníky PDF a nástroje PDF pro zvýšení vaší produktivity: Převést PDF online S rozšířením pdfFiller pro Chrome můžete převést jakýkoli soubor PDF do formátu Word, Excel, PowerPoint nebo obrázek JPEG. Bezplatný nástroj PDF pro úpravu, převod, kompresi, slučování, kombinování, ořezávání a redigování souborů PDF. Užijte si lepší zážitek z PDF přidáním Xodo | PDF.online do vašeho prohlížeče Chrome! Získejte přístup k převodníku PDF, slučovači PDF, plniči PDF, editoru PDF, slučování PDF a dalším, abyste zvýšili svou produktivitu online. Výkonné převodníky PDF a nástroje PDF pro zvýšení vaší produktivity: - Převod PDF do Wordu, PPT, Excelu, PDF/A, HTML, JPG, JPEG a PNG - Převod JPG, JPEG, PNG do PDF - Převést Word, Excel, Powerpoint do PDF - čtečky PDF - Převést Word, Excel, Powerpoint do PDF - čtečky PDF - Malování na webu Prosím ohodnoťte naše rozšíření Paint Tool, pokud se vám líbí. Veselé malování všem. paint tool is absolutely free lightweight digital program to created various drawing that comes loaded with brushes, fonts, shapes, and other resources. Simple, easy and fun to use paint tool app, you can enjoy and learn drawing on this chrome extension. Web paint something is user friendly and you could get started painting in a second. If you’d like to learn how to paint, Paint something might be the best thing that happened to you. You can choose custom colors and different line sizes!! Our paint tool extension has a simple and easy to use design. It is not confusing and easily recognisable tool icons (pencil, paint bucket, eraser and others tool) are used in the app which makes it easy for everyone to use. Paint online or add information on a webpage to highlight moments, then take a screenshot of a full webpage or just a selected area with an option to download or share it. Fully customized screenshot that could be printed, saved or sent instantly. It contains the tools you need: - Pencil tool - draw custom lines - Text tool - add annotation - Emoji - add fine emoji on any web pages - Bucket fill tool - fill shapes and drawn with any color from palette - Line tool - put start and end point to paint straight line - Quadratic curve - draw a quadratic curve with the selected line width - Bezier curve - paint a bezier curve with the selected line width - Polygon tool - paint a polygon with the selected line width - Ellipse tool - draw an ellipse or a circle with the selected line width - Eyedropper tool - pick a color from the web page or your drawings - Screenshot tool - screenshot maker allows saving result in PN or JPG All tools as in MS Paint but only in your browser. Paint on web You can mark shapes with the magic marker, write with the text tool and more. After you are done. Take screenshot of your work so that your friends can see your creativity as well. You can share your images on Pinterest board. Want to share your screen for cases like reporting technical issues, making product demos or how-to tutorials? Here are reasons to choose paint and screenshot tool: - Hot-keys to each tool - Current drawings are automatically saved - Save drawing with a Screenshot option ( take a screenshot of a full page or capture selected area.) Screen capture. - Download image to your PC or Print - Crop the necessary area of an image and save it Annotate on any webpage and save it as a screenshot! Annotate the Web was created to allow users to annotate any webpage and save it as an image. page marker for Chrome Important After installation/update Paint Tool, please reload the active tabs in your browser for the extension to work. Paint on web and Screenshot Tool in simple manner and without any difficulties. Draw online with our new and absolutely free extension for chrome browser. Paint on web With Page Marker, you can use your mouse or touchscreen to draw on the web or on PDFs and save it to your computer. Paint, draw, and mark on any webpage or website. It is just a fun Web paint extension, and you can get some laughs using this extension by creating funny faces, etc., on web pages. Also it best tool for working with PDF files - PDF Office is a PDF Editor online from which you can perform editing operations over PDF files but using your web browser. PDF viewer Known as a web paint or paint online tool extension is a useful have for students, teammates and everyone who works with websites content, as you could easily learn or save information, create custom tutorials or paper notes, if you’d decided to print it. Convert a PDF online With the pdfFiller Chrome extension, you can convert any PDF file to Word, Excel, PowerPoint, or a JPEG image. Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files. Enjoy the better PDF experience by adding Xodo | PDF.online to your Chrome browser! Access PDF converter, PDF combiner, PDF filler, PDF editor, PDF merger and more to supercharge your productivity online. Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: Convert a PDF online With the pdfFiller Chrome extension, you can convert any PDF file to Word, Excel, PowerPoint, or a JPEG image. Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files. Enjoy the better PDF experience by adding Xodo | PDF.online to your Chrome browser! Access PDF converter, PDF combiner, PDF filler, PDF editor, PDF merger and more to supercharge your productivity online. Paint on web is a fun extension on Google Chrome which lets you annotate any page you want and share it with your friends. Paint lets you draw on any webpage with a variety of tools to express your thoughts, make a point or just simply edit. It is just a fun extension and you can get some laughs using this extension by creating funny faces, etc. on web pages. The plus points of Paint extension are: Screenshot tool and paint online tool Paint tool - Draw on any webpage in your browser. Paint on web - Make shapes with the magic marker. Paint tool - Write with the text tool. Paint tool - Take screenshot to share you creativeness Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: - Convert PDF to Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG and PNG - Convert JPG, JPEG, PNG to PDF - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader - Paint on web Please rate our Paint Tool extension if you like it. Happy painting everyone.

Latest reviews

 • (2024-02-10) Silvia Freitas: Ótimo, atendeu a 100% das minhas expectativas. Muito obrigado a todos os desenvolvedores!!!!
 • (2024-02-08) Priscila Souza: Gostei muito, muito útil
 • (2024-02-08) Daksh Belani: It is an amazing web page app for free
 • (2024-02-08) Natalia Toreto: Great tool!
 • (2024-02-07) Jon Olivira: wheres the arrow and quick clip. this is complicated junk
 • (2024-02-06) Marcel Lopes: bom demais
 • (2024-02-02) ANGEL ARTURO PARRA BERRONES: mejor de todas
 • (2024-02-01) Ross Jordan: yay
 • (2024-01-25) Keishla Galloza: This extension is very helpful for my online teaching. I can mark or type as needed while we're reading an article or lesson on a website. I recommend it. Easy to use.
 • (2024-01-25) louis fernandez: très bonne extension ! sans beug , je recommande
 • (2024-01-24) Ana Clara Dias: muito bom e útil, recomendo.
 • (2024-01-20) Y DANG: oke
 • (2024-01-19) Osvaldo Castillo Ugarte: Supero TODAS mis espectativas; es el mejor
 • (2024-01-19) Prosperous Krishnas: useful
 • (2024-01-10) rumo ao sucesso prosperidade: ferramenta util
 • (2023-12-24) Eymen biçici: very niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • (2023-12-20) Ishika Vagrecha: loved it!!!
 • (2023-12-12) LJ T: Very nice,
 • (2023-12-12) matheus xavier: ainda não testei, mas aparece uma mensagem de avaliação, persistente.
 • (2023-12-03) Benilton Oliveira: Melhoraria muito se adicionasse "seta e triangulo aos itens.
 • (2023-11-21) I M: Otima extensão, atendeu as minhas expectativas, com ela dá para selecionar e marcar textos entre outras funções .
 • (2023-11-02) mig duka roma: it works perfectly!! it helps with home work
 • (2023-10-03) Metal Soinic: It keeps prompting me to rate itso i did :| On my screen the buttons aren't really inside the box properly (that might just be me).
 • (2023-09-23) Vedant Singh Sikarwar: Very nice, although there are some things I would like to fix, it's really good! I couldn't find another extension, (PageMarker) this is a great alternative.

Statistics

Installs
422,759 history
Category
Rating
4.8 (484 votes)
Last update / version
2024-01-28 / 1.0.2
Listing languages

Links