extension ExtPose

PDF Editor - Marker for Chrome

CRX id

mnopmeepcnldaopgndiielmfoblaennk-

Description from extension meta

Draw anything (shapes, lines or add text) right on websites in real time and taking a screenshot!

Image from store PDF Editor - Marker for Chrome
Description from store Web Paint - značka a editor stránok vám umožňuje robiť anotácie a úpravy na webových stránkach. Toto rozšírenie vám umožňuje kresliť, pridávať text, vkladať čiary a zvýrazňovať obsah priamo na webových stránkach a súboroch PDF. Nástroj je kompatibilný so vstupmi z myši aj dotykovej obrazovky, čo vám dáva možnosť vytvárať a ukladať úpravy do vášho zariadenia. Či už ste študent, profesionál alebo jednoducho vášnivý používateľ webu, toto rozšírenie je cenným doplnkom. Ponúka celý rad pokročilých nástrojov na anotáciu, ako je ceruzka, zvýrazňovač, výber farieb, šípka, mnohouholník, text a emotikony. Ste zvyknutí zvýrazňovať dôležitý text v knihách alebo chcete kresliť priamo na webové stránky v reálnom čase z vášho prehliadača? Možno budete musieť zdieľať svoju obrazovku pre úlohy, ako je hlásenie technických problémov, vytváranie ukážok produktov alebo vytváranie návodov. Paint tool je úplne bezplatný odľahčený digitálny program na vytváranie rôznych výkresov, ktoré sú nabité štetcami, fontmi, tvarmi a ďalšími zdrojmi. Jednoduchá, ľahko použiteľná a zábavná aplikácia na kreslenie, môžete si vychutnať a naučiť sa kresliť na tomto chrómovom rozšírení. Niečo na maľovanie webu je užívateľsky prívetivé a môžete začať maľovať za sekundu. Ak sa chcete naučiť maľovať, Namaľujte niečo môže byť to najlepšie, čo sa vám stalo. Môžete si vybrať vlastné farby a rôzne veľkosti čiar!! Naše rozšírenie nástroja na maľovanie má jednoduchý a ľahko použiteľný dizajn. Nie je to mätúce a v aplikácii sa používajú ľahko rozpoznateľné ikony nástrojov (ceruzka, vedierko s farbou, guma a iné nástroje), čo uľahčuje používanie pre každého. Maľujte online alebo pridajte informácie na webovú stránku, aby ste zvýraznili momenty, a potom urobte snímku obrazovky celej webovej stránky alebo len vybranej oblasti s možnosťou stiahnutia alebo zdieľania. Plne prispôsobená snímka obrazovky, ktorú je možné okamžite vytlačiť, uložiť alebo odoslať. Obsahuje nástroje, ktoré potrebujete: - Nástroj Ceruzka - nakreslite vlastné čiary - Textový nástroj - pridajte anotáciu - Emoji - pridajte jemné emotikony na ľubovoľné webové stránky - Nástroj na vyplnenie vedra - vyplňte tvary a nakreslite ľubovoľnou farbou z palety - Nástroj Čiara - zadajte počiatočný a koncový bod na maľovanie rovnej čiary - Kvadratická krivka - nakreslite kvadratickú krivku s vybratou šírkou čiary - Bézierova krivka - nakreslite Bézierovú krivku s vybratou šírkou čiary - Nástroj mnohouholník - vyfarbite mnohouholník s vybratou šírkou čiary - Nástroj Elipsa - nakreslite elipsu alebo kruh s vybratou šírkou čiary - Nástroj kvapkadlo - vyberte si farbu z webovej stránky alebo svojich kresieb - Nástroj na vytváranie snímok obrazovky - nástroj na vytváranie snímok obrazovky umožňuje uložiť výsledok vo formáte PN alebo JPG Všetky nástroje ako v MS Paint, ale iba vo vašom prehliadači. Maľovanie na webe Pomocou magickej značky môžete označovať tvary, písať pomocou textového nástroja a podobne. Po dokončení. Urobte si snímku obrazovky svojej práce, aby vašu kreativitu mohli vidieť aj vaši priatelia. Svoje obrázky môžete zdieľať na nástenke Pinterest. Chcete zdieľať svoju obrazovku pre prípady, ako je hlásenie technických problémov, vytváranie ukážok produktov alebo návodov? Tu sú dôvody, prečo si vybrať nástroj na maľovanie a snímanie obrazovky: - Klávesové skratky pre každý nástroj - Aktuálne výkresy sa automaticky ukladajú - Uložiť kresbu pomocou možnosti Snímka obrazovky (urobte snímku obrazovky celej strany alebo zachyťte vybranú oblasť.) Snímka obrazovky. - Stiahnite si obrázok do počítača alebo vytlačte - Orežte potrebnú oblasť obrázka a uložte ho Pridajte anotáciu na ľubovoľnú webovú stránku a uložte ju ako snímku obrazovky! Funkcia Annotate the Web bola vytvorená s cieľom umožniť používateľom anotovať ľubovoľnú webovú stránku a uložiť ju ako obrázok. značka stránky pre Chrome Dôležité Po inštalácii/aktualizácii nástroja Paint Tool znova načítajte aktívne karty vo svojom prehliadači, aby rozšírenie fungovalo. Maľujte na webe a pomocou nástroja Screenshot Tool jednoduchým spôsobom a bez akýchkoľvek problémov. Kreslite online s naším novým a úplne bezplatným rozšírením pre prehliadač Chrome. Maľovanie na webe Pomocou nástroja Page Marker môžete pomocou myši alebo dotykovej obrazovky kresliť na web alebo do súborov PDF a uložiť ich do počítača. Maľujte, kreslite a označujte na ľubovoľnú webovú stránku alebo web. Je to len zábavné rozšírenie na maľovanie webu a pomocou tohto rozšírenia sa môžete zasmiať vytváraním ksichtov atď. na webových stránkach. Je to tiež najlepší nástroj na prácu so súbormi PDF – PDF Office je online editor PDF, z ktorého môžete vykonávať úpravy súborov PDF, ale pomocou webového prehliadača. Prehliadač PDF Známe ako rozšírenie online nástroja na maľovanie na webe alebo maľovanie je užitočné pre študentov, spoluhráčov a každého, kto pracuje s obsahom webových stránok, pretože sa môžete jednoducho naučiť alebo uložiť informácie, vytvoriť si vlastné návody alebo papierové poznámky, ak by ste sa ich rozhodli vytlačiť. . Previesť PDF online S rozšírením pdfFiller Chrome môžete previesť akýkoľvek súbor PDF do formátu Word, Excel, PowerPoint alebo obrázok JPEG. Bezplatný nástroj PDF na úpravu, konverziu, kompresiu, zlúčenie, kombinovanie, orezávanie a redigovanie súborov PDF. Vychutnajte si lepší zážitok z PDF pridaním Xodo | PDF.online do prehliadača Chrome! Získajte prístup k PDF konvertoru, zlučovaču PDF, vyplneniu PDF, editoru PDF, zlúčeniu PDF a ďalším, aby ste zvýšili svoju produktivitu online. Výkonné konvertory PDF a nástroje PDF na zvýšenie vašej produktivity: Previesť PDF online S rozšírením pdfFiller Chrome môžete previesť akýkoľvek súbor PDF do formátu Word, Excel, PowerPoint alebo obrázok JPEG. Bezplatný nástroj PDF na úpravu, konverziu, kompresiu, zlúčenie, kombinovanie, orezávanie a redigovanie súborov PDF. Vychutnajte si lepší zážitok z PDF pridaním Xodo | PDF.online do prehliadača Chrome! Získajte prístup k PDF konvertoru, zlučovaču PDF, vyplneniu PDF, editoru PDF, zlúčeniu PDF a ďalším, aby ste zvýšili svoju produktivitu online. Výkonné konvertory PDF a nástroje PDF na zvýšenie vašej produktivity: - Prevod PDF do Wordu, PPT, Excelu, PDF/A, HTML, JPG, JPEG a PNG - Previesť JPG, JPEG, PNG do PDF - Previesť Word, Excel, Powerpoint do PDF - Čítačky PDF - Previesť Word, Excel, Powerpoint do PDF - Čítačky PDF - Maľovanie na webe Prosím ohodnoťte naše rozšírenie Paint Tool, ak sa vám páči. Šťastné maľovanie všetkým. web paint tool is absolutely free lightweight digital program to created various drawing that comes loaded with brushes, fonts, shapes, and other resources. Simple, easy and fun to use paint tool app, you can enjoy and learn drawing on this chrome extension. Web paint something is user friendly and you could get started painting in a second. If you’d like to learn how to paint, Paint something might be the best thing that happened to you. You can choose custom colors and different line sizes!! Our paint tool extension has a simple and easy to use design. It is not confusing and easily recognisable tool icons (pencil, paint bucket, eraser and others tool) are used in the app which makes it easy for everyone to use. Paint online or add information on a webpage to highlight moments, then take a screenshot of a full webpage or just a selected area with an option to download or share it. Fully customized screenshot that could be printed, saved or sent instantly. It contains the tools you need: - Pencil tool - draw custom lines - Text tool - add annotation - Emoji - add fine emoji on any web pages - Bucket fill tool - fill shapes and drawn with any color from palette - Line tool - put start and end point to paint straight line - Quadratic curve - draw a quadratic curve with the selected line width - Bezier curve - paint a bezier curve with the selected line width - Polygon tool - paint a polygon with the selected line width - Ellipse tool - draw an ellipse or a circle with the selected line width - Eyedropper tool - pick a color from the web page or your drawings - Screenshot tool - screenshot maker allows saving result in PN or JPG All tools as in MS Paint but only in your browser. Paint on web You can mark shapes with the magic marker, write with the text tool and more. After you are done. Take screenshot of your work so that your friends can see your creativity as well. You can share your images on Pinterest board. Want to share your screen for cases like reporting technical issues, making product demos or how-to tutorials? Here are reasons to choose paint and screenshot tool: - Hot-keys to each tool - Current drawings are automatically saved - Save drawing with a Screenshot option ( take a screenshot of a full page or capture selected area.) Screen capture. - Download image to your PC or Print - Crop the necessary area of an image and save it Annotate on any webpage and save it as a screenshot! Annotate the Web was created to allow users to annotate any webpage and save it as an image. page marker for Chrome Paint on web is a fun extension on Google Chrome which lets you annotate any page you want and share it with your friends. Paint lets you draw on any webpage with a variety of tools to express your thoughts, make a point or just simply edit. It is just a fun extension and you can get some laughs using this extension by creating funny faces, etc. on web pages. The plus points of Paint extension are: Screenshot tool and paint online tool Paint tool - Draw on any webpage in your browser. Paint on web - Make shapes with the magic marker. Paint tool - Write with the text tool. Paint tool - Take screenshot to share you creativeness Important After installation/update Paint Tool, please reload the active tabs in your browser for the extension to work. Paint on web and Screenshot Tool in simple manner and without any difficulties. Draw online with our new and absolutely free extension for chrome browser. Paint on web With Page Marker, you can use your mouse or touchscreen to draw on the web or on PDFs and save it to your computer. Paint, draw, and mark on any webpage or website. It is just a fun Web paint extension, and you can get some laughs using this extension by creating funny faces, etc., on web pages. Also it best tool for working with PDF files - PDF Office is a PDF Editor online from which you can perform editing operations over PDF files but using your web browser. PDF viewer Known as a web paint or paint online tool extension is a useful have for students, teammates and everyone who works with websites content, as you could easily learn or save information, create custom tutorials or paper notes, if you’d decided to print it. Convert a PDF online With the pdfFiller Chrome extension, you can convert any PDF file to Word, Excel, PowerPoint, or a JPEG image. Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files. Enjoy the better PDF experience by adding Xodo | PDF.online to your Chrome browser! Access PDF converter, PDF combiner, PDF filler, PDF editor, PDF merger and more to supercharge your productivity online. Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: Convert a PDF online With the pdfFiller Chrome extension, you can convert any PDF file to Word, Excel, PowerPoint, or a JPEG image. Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files. Enjoy the better PDF experience by adding Xodo | PDF.online to your Chrome browser! Access PDF converter, PDF combiner, PDF filler, PDF editor, PDF merger and more to supercharge your productivity online. Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: - Convert PDF to Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG and PNG - Convert JPG, JPEG, PNG to PDF - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader - Paint on web Please rate our Paint Tool extension if you like it. Happy painting everyone.

Latest reviews

 • (2024-02-10) Silvia Freitas: Ótimo, atendeu a 100% das minhas expectativas. Muito obrigado a todos os desenvolvedores!!!!
 • (2024-02-08) Priscila Souza: Gostei muito, muito útil
 • (2024-02-08) Daksh Belani: It is an amazing web page app for free
 • (2024-02-08) Natalia Toreto: Great tool!
 • (2024-02-07) Jon Olivira: wheres the arrow and quick clip. this is complicated junk
 • (2024-02-06) Marcel Lopes: bom demais
 • (2024-02-02) ANGEL ARTURO PARRA BERRONES: mejor de todas
 • (2024-02-01) Ross Jordan: yay
 • (2024-01-25) Keishla Galloza: This extension is very helpful for my online teaching. I can mark or type as needed while we're reading an article or lesson on a website. I recommend it. Easy to use.
 • (2024-01-25) louis fernandez: très bonne extension ! sans beug , je recommande
 • (2024-01-24) Ana Clara Dias: muito bom e útil, recomendo.
 • (2024-01-20) Y DANG: oke
 • (2024-01-19) Osvaldo Castillo Ugarte: Supero TODAS mis espectativas; es el mejor
 • (2024-01-19) Prosperous Krishnas: useful
 • (2024-01-10) rumo ao sucesso prosperidade: ferramenta util
 • (2023-12-24) Eymen biçici: very niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • (2023-12-20) Ishika Vagrecha: loved it!!!
 • (2023-12-12) LJ T: Very nice,
 • (2023-12-12) matheus xavier: ainda não testei, mas aparece uma mensagem de avaliação, persistente.
 • (2023-12-03) Benilton Oliveira: Melhoraria muito se adicionasse "seta e triangulo aos itens.
 • (2023-11-21) I M: Otima extensão, atendeu as minhas expectativas, com ela dá para selecionar e marcar textos entre outras funções .
 • (2023-11-02) mig duka roma: it works perfectly!! it helps with home work
 • (2023-10-03) Metal Soinic: It keeps prompting me to rate itso i did :| On my screen the buttons aren't really inside the box properly (that might just be me).
 • (2023-09-23) Vedant Singh Sikarwar: Very nice, although there are some things I would like to fix, it's really good! I couldn't find another extension, (PageMarker) this is a great alternative.

Statistics

Installs
422,759 history
Category
Rating
4.8 (484 votes)
Last update / version
2024-01-28 / 1.0.2
Listing languages

Links