extension ExtPose

Tính điểm tổng kết

CRX id

bbdghklkndhicladkjdginedogmmfaob-

Description from extension meta

Tính điểm tổng kết trung bình, tích luỹ trang tín chỉ

Image from store Tính điểm tổng kết
Description from store Tính nhanh điểm tổng kết của trang tín chỉ

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-12-19 / 1.0
Listing languages
vi

Links