extension ExtPose

Zenlock Browser (delisted)

CRX id

dgkbopbdbdlfcjopednfhmajnlhfgolc-

Description from extension meta

Bạn sợ người yêu,bạn bè sẽ xem lịch sử trong trình duyệt của ban,yên tâm đã có Zenlock, không ai có thể động tới lịch sử của bạn

Image from store Zenlock Browser
Description from store Bạn sợ người yêu,bạn bè sẽ xem lịch sử trong trình duyệt của ban,yên tâm đã có Zenlock, không ai có thể động tới lịch sử của bạn Bản quyền @ 2019 Zenfection

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-07-12 / 1.0.2
Listing languages
vi

Links