extension ExtPose

ERBE Date Notifier

Description from extension meta

Thông báo sản phẩm sắp hết hạn sử dụng tại Beauty Pharmacy.

Image from store ERBE Date Notifier
Description from store Dễ dàng nắm được những sản phẩm nào sắp hết hạn sử dụng để kịp thời điều chỉnh kế hoạch bán hàng cho phù hợp.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-03-02 / 1.2
Listing languages
vi

Links