extension ExtPose

Động cơ của bạn là gì?

CRX id

pcmjgdeogmahkjidbbhecdiinemjdegk-

Description from extension meta

Extension thay thế chữ 'Bạn đang nghĩ gì?' hoặc 'What is on your mind?' thành 'Động cơ của bạn là gì?'

Image from store Động cơ của bạn là gì?
Description from store Extension thay thế chữ 'Bạn đang nghĩ gì?' hoặc 'What is on your mind?' thành 'Động cơ của bạn là gì?'

Statistics

Installs
Category
Fun
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2016-05-31 / 1.0
Listing languages
vi

Links