extension ExtPose

compressed air manual book

Description from extension meta

compressed air manual book - www.atlascaspian.asia - www.acw.ir

Image from store compressed air manual book
Description from store این کتاب گردآوری شده توسط شرکت اطلس کوپکو است و بزرگترین و اصلی ترین مرجع راهنمای هوای فشرده محسوب می شود که با توجه به نیاز مردم ایران و کشورهای فارسی زبان به سفارش موسسه مطالعات بین المللی اطلس کاسپین از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شده است . این موسسه با برگزاری سمینارهای تخصصی درصنعت هوای فشرده و ترجمه کتابهای تخصصی مربوطه سعی دربالا بردن سطح علمی وپاسخ به سوالات دانشگاهیان ، کسانی که به نوعی دراین صنعت مشغول به کار هستند و یا به آن علاقمندند را دارد. دراین راستا کتاب راهنمای هوای فشرده را که چاپ اول آن درسال1390 انجام گرفت بار دیگر درسال 1391با ویرایش جدید دوباره چاپ کردیم که کتاب حاضر می باشد . از اهداف دیگر این کتاب معرفی و انتخاب تجهیزات هوای فشرده، راهنمایی در مورد نصب این تجهیزات، برآورد ظرفیت هوای مورد نیاز و استفاده از سیستم CHP در صنعت می باشد . در پایان از مترجم که محتویات این کتاب را در اختیار ما گذاشتند و از آقای مهندس حمیدرضا ایران که در زمینه تخصصی شان با مشاوره خود ما را بهره مند نمودند تشکر می کنیم و امیدواریم با راهنمایی های ارزشمند خود ما را در ارتقای کمی و کیفی صنعت هوای فشرده یاری نمایید . بخش اول : تئوری بخش دوم : كمپرسورها و تجهیزات كمكی بخش سوم : برآورد ظرفیت تأسیسات كمپرسور بخش چهارم : اقتصاد بخش پنجم : محاسبات بخش ششم : كمیت ها ، واحدها و نمادها بخش اول : تئوری فیزیك كلی ) ( Physics General ساختمان ماده ( The structure of matter ) مولكول و حالات مختلف ماده( The molecule and the different States of matter ) واحدهای فیزیكی ( Physical units ) فشار ( Pressure ) دما ( Temperature ) ظرفیت گرمایی ( Thermal capacity ) كار ( Work ) توان ( Power ) مقدار حجم جاری ( Volume Rate of flow ) ترمودینامیك ( Thermodynamics ) اصول عمده ( Main principles ) قوانین گاز ( Gas laws ) انتقال حرارت ( Heat transfer ) تغییرات در حالت ( Changes in state ) فرایند هم حجمی ( Isochoric process ) فرایند هم فشاری ( Isobaric process ) فرایند هم دمایی ( Isothermic process ) فرایند هم دمائی بدون تبادل گرمایی با محیط ( Isentropic process ) فرایند چند سانی ( Polytropic process ) عبور جریان گاز از یك مجرا (nozzle Gas flow through a) عبور جریان از درون لوله ها ( Flow through pipes ) تنظیم مجرا ( Throttling ) هوا ( Air ) بررسی كلی هوا ( Air in general ) هوای مرطوب ( Moist air ) انواع كمپرسورها ( Types of compressors ) دو اصل اساسی ( Two basic principles ) كمپرسورهای جابجایی ( Displacement compressors ) نمودار كمپرسور برای كمپرسورهای جابجایی( Compressor diagram for displacement compressors ) كمپرسورهای دینامیكی ( Dynamic compressors ) تراكم در چندین مرحله ( Compression in several stages ) مقایسه بین كمپرسورهای جابجایی و گریز از مركز ( Comparison between displacement and centrifugal compressors ) الكتریسیته ( Electricity ) مجموعه اصطلاحات و تعاریف پایه ای ( Basic terminology and definitions ) قانون اهم برای جریان متناوب ( Ohm's law for alternating current سیستم سه فاز ( Three-phase system ) توان ( Power ) موتور الكتریكی ( The electric motor ) سرعت چرخش ( Rotation speed ) راندمان ( Efficiency ) طبقه بندی عایق ( Insulation class ) كلاس های محافظت ‌( Protection classes ) روش های خنك كاری ( Cooling methods ) روش نصب تجهیزات ( Installation method ) اتصالات ستاره ( Y ) و مثلث ( Δ ) ( Star (Y) and delta (∆) connections ) گشتاور ( Torque ) بخش دوم : كمپرسورها و تجهیزات كمكی كمپرسور های جابجایی ( Displacement compressors ) كمپرسور های جابجایی بطور كلی ( Displacement compressors in general ) كمپرسور های پیستونی Piston compressors ) ( كمپرسورهای پیستونی روغنكاری نشونده ( Oil-free piston compressors كمپرسورهای دیافراگمی ( Diaphragm compressors ) كمپرسور های مار پیچی ( Screw compressors ) 2-1-5-1 كمپرسورهای مارپیچی روغن كاری نشونده ( Oil-free screw compressors ) كمپرسورهای مارپیچی مایع تزریقی ( Liquid injected screw compressors ) كمپرسور دندانه دار ( Tooth compressor ) كمپرسور فرفره ای ( Scroll compressor ) كمپرسور پره ای ( Vane compressor ) كمپرسور حلقه روغنی ( Liquid-ring compressor ) دمنده ها ( Blowers ) كمپرسور های دینامیك ( Dynamic compressors ) بررسی كلی كمپرسور های دینامیكی ( Dynamic compressors in general كمپرسورهای گریز از مركز ( Centrifugal compressors ) كمپرسورهای محوری ( Axial compressors ) كمپرسور های دیگر ( Other compressors ) پمپ های خلاء ( Vacuum pumps ) كمپرسورهای كمكی ( Booster compressors ) تشدید كننده های فشار ( Pressure intensifiers ) تصفیه سازی هوای فشرده ( Treatment of compressed air ) خشك كردن هوای فشرده ( Drying compressed air ) پس خنك كاری ( Aftercooler ) خشك كن تبریدی ( Refrigerant dryer ) تراكم بیش از حد ( Over-compression ) خشك كردن جذبی نافذ ( Absorption drying ) خشك كردن جذبی سطحی ( Adsorption drying ) صافی ها ( Filters ) سیستم های كنترل و تنظیم ( Control and Regulation systems ) بررسی كلی تنظیم ) Regulation, general ( قواعد كلی در تنظیم كمپرسور های جابجایی ) ( Regulation principles for displacement compressors فشار شكن ( Pressure relief ) مسیر جنبی ( Bypass ) تنظیم مجرای ورودی ( Throttling the intake ) 2-5-2-5 فشار شكن به همراه تنظیم مجرای ورودی ( Pressure relief with throttled intake ) روشن كردن / خاموش كردن ( start / stop ) تنظیم سرعت ( Speed regulation ) مجرای تخلیه متغییر ( Variable discharge port ) بی بارسازی شیر مكش ( Suction valve unloading ) ضریب مجاز حجم (Clearance volume ) بار دهی ـ بی بار سازی ـ خاموش ( Load – unload – stop ) قواعد تنظیم در كمپرسور های دینامیكی ( Regulation principles for dynamic compressors ) تنظیم مجرای ورودی ( Throttling the intake ) پره های راهنمای مجرای ورودی ( Inlet guide vanes ) پره های راهنمای مجرای خروجی ( Outlet guide vanes ( diffuser ) ) فشار شكن ( Pressure relief ) باردهی ـ بی بار سازی ـ خاموش ( Load – unload – stop ) تنظیم سرعت ( Speed regulation ) كنترل و فرابینی ( Control and monitoring ) اصول كلی ( General ) باردهی ـ بی بار سازی ـ خاموش ( Load – unload – stop ) كنترل سرعت ( Speed control ) كنترل و فرابینی ( Control and monitoring ) اندازه گیری دما ( Temperature measurement ) اندازه گیری فشار ( Pressure measurement ) فرا بینی ( Monitoring ) سیستم كنترل جامع ( Comprehensive control system ) انتخابگر راه اندازی مراحل ( Starting sequence selector ) كنترل مركزی ( Central control ) فرابینی از راه دور ( Remote monitoring ) بخش سوم : برآورد ظرفیت تأسیسات كمپرسور برآورد ظرفیت تأسیسات فشرده سازی هوا ( Dimensioning compressor installations ) بررسی كلی ( General ) محاسبه فشار كاری ( Calculating the working pressure ) محاسبه هوای مورد نیاز ( Calculation the air requirement ) اندازه گیری مقدار هوای مورد نیاز ( Measuring the air requirement تمركز یا عدم تمركز ( Centralisation or decentralisation ) بررسی كلی ( General ) تاٌسیسات متمركز فشرده سازی هوا ( Centralised compressor installations ) 3-1-2-3 تاٌسیسات فشرده سازی هوای غیر متمركز ( Decentralised compressor installations ) اندازه گیری در ارتفاع بالا ( Dimensioning at high altitude ) بررسی كلی ( General ) تأثیر بر روی یك كمپرسور ( The effect on a compressor ) منبع توان ( Power source ) موتورهای الكتریكی ( Electric motors ) ماشین های احتراقی ( Combustion engines ) تصفیه هوا ( Air treatment ) بررسی كلی ( General ) بخار آب در هوای فشرده ( Water vapour in the compressed air ) روغن در هوای فشرده (Oil in the compressed air ) میكرو ارگانیسم ها در هوای فشرده ( Microorganisms in the compressed air ) صافی ها ( Filters ) پس سردكن ها ( Aftercooler ) جدا كننده آب ( Water separator ) قطرات كوچك روغن ( Oil as droplets ) سیستم خنك كننده ( Cooling system ) كمپرسورهای آب خنك كاری شونده ( Water cooled compressors ) بررسی كلی ( General ) سیستم باز بدون گردش آب ( Open system without circulating water ) سیستم باز با گردش آب ( Open system with circulating water ) سیستم مدار بسته ( Closed system ) بازیافت انرژی ( Energy recovery ) بررسی كلی ( General ) محاسبه پتانسیل بازیافت ( Calculation of the recovery potential ) روش های بازیافت ( Recovery methods ) بررسی كلی (General ) سیستم های هوا خنك (‌ Air cooled systems ) سیستم های آب خنك ( Water cooled systems ) اتاقك كمپرسور ( The compressor room ) بررسی كلی ( General ) جانمائی و طراحی ( Placement and design ) زیر بنا ( Foundation ) هوای ورودی ( Intake air ) تهویه اتاقك كمپرسور ( Compressor room ventilation ) ساختار شبكه هوای فشرده ( The compressed air network's structure بررسی كلی ( General ) مخزن ذخیره هوا ( Air receiver ) طراحی شبكه هوای فشرده ( Design of the compressed air network ) برآورد ظرفیت شبكه هوای فشرده ( Dimensioning the compressed air network ) اندازه گیری جریان ( Flow measurement ) كمپرسور های قابل حمل ( Portable compressors ) بررسی كلی ( General ) خروج گاز و سر و صدا ( Noise and gaseous emissions ) دامنه فشار ( Pressure range ) تاٌسیسات الكتریكی ( Electrical installation ) بررسی كلی ( General ) موتورها ( Motors ) روش های راه اندازی ( Starting methods ) كنترل ولتاژ ( Control voltage ) محافظت مدار اتصال كوتاه ( Short-circuit protection ) كابل ها ( Cables ) تعادل فاز ( Phase compensation ) صدا ( Sound ) بررسی كلی ( General ) فشار صدا ( Sound pressure ) جذب ( Absorption ) ضریب ثابت اتاق ( Room constant ) انعكاس ( Reverberation ) رابطه بین توان صدا و فشار صدا ( Relation between sound power and sound pressure ) اندازه گیری صدا ( Sound measurements ) رابطه متقابل چندین منبع صدا ( Interaction of several sound sources كاهش صدا ( Sound reduction ) سر و صدای ایجاد شده توسط تأسیسات كمپرسور ( Noise with compressor installations ) استانداردها ، قوانین و تمهیدات ( Standards , laws and provisions بررسی كلی ( General ) استاندارها (Standards ) بخش چهارم : اقتصاد اقتصاد ( Economy ) هزینه های تولید هوای فشرده ( Costs for compressed production ) بررسی كلی ( General ) تخصیص هزینه ها ( Apportioning costs ) فرصت هایی برای صرفه جویی ( Opportunities for saving ) توان مورد نیاز ( Power requirement ) فشار كاری ( Working pressure ) مصرف هوا ( Air consumption ) روش كنترل ( Regulation method ) كیفیت هوا ( Air quality ) بازیافت انرژی ( Energy recovery ) نگهداری ( Maintenance ) تجهیزات كمكی ( Auxiliary equipment ) عوامل اقتصادی دیگر ( Other economic factors ) بررسی كلی ( General ) هزینه چرخه عمر ( LCC ) بخش پنجم : محاسبات مثال ، برآورد ظرفیت تاٌسیسات هوای فشرده ( Example of dimensioning compressed air installations ) داده های ورودی ( Input data ) مقتضیات ( Requirement ) شرایط محیطی برآورد ظرفیت Ambient conditions dimensioning موارد متفرقه ( Miscellaneous ) انتخاب اجزاء تشكیل دهنده ( Component selection ) برآورد ظرفیت كمپرسور ( Dimensioning the compressor ) فرضیاتی برای محاسبه مستمر ( Assumption for the continued calculation ) برآورد ظرفیت حجم مخزن ذخیره هوا ( Dimensioning of the air receiver volume ) برآورد ظرفیت خشك كن Dimensioning of the dryer ) ( فرضیاتی برای محاسبه مستمر ( Assumptions for the continued calculation ) محاسبات كنترل ( Control calculations ) اندازه گیری های دیگر ( Other dimensioning ) محاسبه كمیت آب تقطیر ( Condensation quantity calculation ) مقتضیات تهویه در اتاقك كمپرسور ( Ventilation requirement in the compressor room ) ضمیمه 1 ) در ارتفاع بالا ( ( Addition 1 ) At high altitude ) ضمیمه 2 ) خروجی متناوب ( ( Addition 2 ) Intermittent output ) ضمیمه 3 ) بازیافت انرژی آب بردی ( ( Addition 3 ) Water borne energy recovery ) فرض ( Assumption ) محاسبه جریان آب خنك كننده در مدار بازیافت انرژی تعادل انرژی در مبدل حرارتی بازیافت ( Energy balance across the recovery heat exchanger ) جمع آوری پاسخ ( Compilation of the answer ) ضمیمه 4 ) افت فشار در سیستم لوله كشی ( ( Addition 4 ) Pressure drop in the piping ) بخش ششم : كمیت ها ، واحدها و نمادها استاندارد سیستم بین المللى متری ( The SI -system ) نمادها نقشه كشی‌ ( Drawing symbols ) نمودارها و جداول ( Diagrams and tables ) گردآوری استاندارها و اصطلاحات رایج ( Compilation of current standards and norms ) قوانین و استانداردهای مربوط به ایمنی ( Safety related regulation and standards ) ایمنی دستگاه ( Machine safety ) ایمنی فشار ( Pressure safety ) محیط ( Environment ) ایمنی الكتریكی ( Electrical safety ) اصطلاحات و استانداردهای تكنیكی ( Technical related standards and norms ) استاندارد سازی ( Standardization ) مشخصات ( Specification ) مقیاسها ( Measurements ) فهرست راهنما Index فشار مطلق absolute pressure صفر مطلق absolute zero جذب absorption خشك كن جذبی absorption dryers توان كنشی active power جذب ( بر آشامی ) adsorption خشك كن های بر آشامی adsorption dryers پس خشك كن after cooler هوا air تركیب هوا air composition مصرف هوا air consumption ورودی هوا air intake مخزن ذخیره هوا air receiver مقتضیات هوا air requirement بازیافت انرژی هوابردی air borne energy recovery جریان متناوب alternating current توان ظاهری apparent power روش مونتاژ assembly method فشار اتمسفر atmospheric pressure عدد اتمی atomic number كمپرسورهای محوری axial compressors كمپرسورهای كمكی booster compressors قانون بویل boyle's law تنظیم مسیر جنبی by pass regulation كابل ها cables سیستم اندازه گیری خازنی capacitive measurement system فیلتر كربن carbon filter مقیاس سلسیوس celsius scale كنترل مركزی central control تأسیسات متمركز centralized installation كمپرسورهای گریز از مركز centrifugal compressors تغییرات در حالت changes in state قانون چارلز charles' law كلید قطع مدار circuit-breaker ضریب مجاز حجمی clearance volume سیستم خنك كاری مدار بسته closed cooling system سیستم كنترل جامع comprehensive control system هوای فشرده مركزی compressed air central توزیع هوای فشرده compressed air distribution كیفیت هوای فشرده compressed air quality تراكم در چندین مرحله compression in several stages محاسبه كمپرسور compressor calculation كمپرسور مركزی compressor central مجموعه كمپرسور compressor package میزان صدای كمپرسور compressor's sound level كنتاكتور contactor كنترل مستمر ظرفیت continuous capacity regulation ترانسفورماتور كنترل control transformer جابجایی حرارتی در سیال convection روش های خنك كاری cooling methods تخصیص هزینه cost division جریان بحرانی critical flow نسبت فشار بحرانی critical pressure ratio تأسیسات غیر متمركز decentralized installation دسیبل decibel میزان بازیافت degree of recovery میزان مصرف degree of utilisation اتصال مثلث delta connection نقطه شبنم dew point كمپرسورهای دیافراگمی diaphragm compressors صافی دیافراگمی diaphragm filter اندازه گذاری ، برآورد ظرفیت dimensioning راه اندازی مستقیم direct start كمپرسور های جابجائی مثبت displacement compressors كمپرسور های دو طرفه double acting compressors كمپرسورهای دینامیكی dynamic compressors جریان الكتریكی electrical current ولتاژ الكتریكی electrical voltage نیروی الكتروموتیو electromotive force, emf مقیاس الكترونی electron scale الكترون ها electrons بازیافت انرژی energy recovery طول لوله معادل equivalent pipe length تخلیه گازهای خروجی exhaust emissions اختلاف پتانسیل خیلی كم extra low voltage صافی filter میزان هوای خروجی آزاد free output air rate فركانس frequency مبدل فركانس frequency converter صافي filter ميزان هواي خروجي آزاد free output air rate فركانس frequency مبدل فركانس frequency converter منحني هاي فركانس frequency curves فيوزها fuses G ضريب ثابت گاز gas constant حالت كلي گازها gases' general state ژنراتورها ، مولدها generators تركيب گليكول glycol mixture راه اندازي تدريجي gradual start H انتقال حرارت heat transfer عدد انتقال حرارت heat transfer number كمپرسور پر فشار high pressure compressor ولتاژ بالا high voltage I زمان هرزگردي idling time مقاومت ظاهري impedance ضريب ثابت مخصوص گاز individual gas constant اقتصاد كلي تأسيسات installation's overall economy طبقه بندي عايق insulation class هواي ورودي intake air تغييرات فشار ورودي intake pressure variation فرايند هم دمائي isentropic process فرايند هم فشاري isobaric process فرايند هم حجمي isochoric process فرايند هم دمائي isothermic process J اثر ژول توماسن Joule-thomson effect K مقياس كلوين Kelvin scale L كمپرسورهاي آب بندي شده با رينگ فلزي ضد زنگ labyrinth seal compressors جريان لايه اي laminar flow نشتي leakage بررسي چرخه كارائي life cycle analysis, LCA بررسي چرخه هزينه life cycle cost, LCC كمپرسور هاي مارپيچ تزريقي liquid injected screw compressors كمپرسورهاي غلاف مايع حلقوي liquid ring compressors باردهي loading تفاوت دماي ميانگين لگاريتمي logarithmic mean temperature difference ولتاژ پايين low voltage

Latest reviews

 • (2020-03-19) Kevin Pillay: I am white.
 • (2017-09-11) Mohmed Saber: جميل
 • (2017-06-19) Sadegh Zobeydi: عالی
 • (2015-10-18) Chebbah Latifa: سب واي

Latest issues

 • (2016-02-29, v:1.5) Ahmad Raza: physics
  physical quantity in urdu
 • (2016-02-29, v:1.5) Ahmad Raza: physics
  defination
 • (2012-10-13, v:1.1) Atlas Caspian: my package could not load
  i upload my package but an error occurred: " package is invalid Details:could not load icon 'icon.png' for browser action " i update new version (1.4) of my package But it still shows the previous version please say me what should i do thanks

Statistics

Installs
333 history
Category
Rating
4.4 (15 votes)
Last update / version
2013-10-04 / 1.5
Listing languages
en

Links