extension ExtPose

Definer - પોપઅપ શબ્દકોશ અને અનુવાદક

CRX id

noagjioaihamoljcbelhdlldnmlgnkon-

Description from extension meta

તમે પસંદ કરો છો અથવા લખો છો તે શબ્દો અને શબ્દસમૂહો માટે ઝટપટ વ્યાખ્યાઓ, અનુવાદો અને શોધ પરિણામો

Image from store Definer - પોપઅપ શબ્દકોશ અને અનુવાદક
Description from store Search the web without opening a new tab at the instant you select text on a page. Fetch definitions, translations, and examples from multiple sources in multiple languages at the same time. View results in a small pop-up bubble next to the selection area. Or search from extension's popup window by typing the query, instead of selecting it on a page. Customizability is a priority, so in options app you can configure: ⚙️ Bubble activation Configure how and when to trigger bubble to pop-up. Completely disable or enable bubble on certain pages by creating flexible URL rules. Extension icon will turn gray when the bubble is disabled on the active page. ⚙️ Sources Results are being fetched from multiple sources simultaneously. There are 2 types of sources: content (text & images) and audio (pronunciation recordings or synthesis). Configure the order in which results from different sources are displayed or disable some sources completely. 📄 Supported content sources: • Google Dictionary • Google Translate 🆕 • DuckDuckGo Instant Answers • Wikipedia • Bing Images 🆕 • Google Search • Custom 🆕 🔊 Supported audio sources: • Speech synthesizer • Google Dictionary Pronunciations All audio sources have “autoplay” feature. Expect more sources in future updates. ⚙️ Languages Results can be requested in multiple languages at once according to your preferences, and displayed in specific order. When there's no info in most preferable to you language, results in the next preferable language will be displayed automatically. You can also switch between languages manually for every single search result. ⚙️ Appearance Customize the look of the extension, including bubble, options app, and popup window. Choose one of predefined themes or create your own with the built-in Theme Editor. Automatically switch between themes based on the time on your computer using scheduling feature. ━━━ Popup window opens when you click the extension's icon. It enables you to: 🔍 Search by typing the query instead of selecting it on a page. ✔️/❌ Toggle bubble activation behavior for currently opened domains and pages without manually writing URL rules. 🎨 Toggle themes and schedules without opening options app. ━━━ 📄 PDF Reader 🆕 Definer can’t work in most PDF viewers, so it comes bundled with its own integrated PDF Reader that will let you use the pop-up bubble on PDFs. To open PDF reader: click on the Definer’s icon → 3 vertical dots → “PDF Reader”. ━━━ ❗ Important - The bubble will not work in tabs that were open prior to installation. After installing this extension, it's recommended to restart your browser. - All extensions are disabled on Chrome Web Store, including this page. Don't try to get the pop-up bubble to work here, it won't function. ━━━ 📧 Contacts You can always leave a review if you have any thoughts or suggestions. But if you're up for a dialogue or want to report a bug, feel free to email at [email protected] ━━━ 🆕 Version 1.2 has been released! 🆕 Find out what's changed in the new official subreddit: https://www.reddit.com/r/lumetrium_definer/

Latest reviews

 • (2024-03-28) Nima Ghasemi: for Custom : go to Sources go to Custom click on Configurable source copy this: https://www.merriam-webster.com/dictionary/{str} paste it in the URL field
 • (2023-11-15) Melody Mastache: Doesn't work on anything outside of the settings page. Have tried fiddling with the settings, but that didn't help.
 • (2023-10-22) Dmitry Trofim: Крутой переводчик, рад что наткнулся)
 • (2023-10-19) Ed Giles: It's a great extension. I would love to be able to add multiple custom sources, but otherwise it's incredibly useful.
 • (2023-10-14) V B: Hi, i want to get definitions and images together, how to do it?
 • (2023-10-11) Rafael Carvalho: muito bom e completo
 • (2023-09-21) HJ: Do you perhaps have android version as well? I really like this extension! If you have change to make android version, it would be perfect if it has bobbles (similar to Facebook Messanger's chat head) function as well (to find words easily anytime)!
 • (2023-09-20) ayush sharma: damn
 • (2023-09-19) Samuele gg: Sebbene la descrizione (parzialmente) e il titolo dell'estensione sono in italiano, la lingua italiana nelle opzioni della scelta della lingua non è disponibile. Deludente. Although the description (partially) and the title of the extension are in Italian, the Italian language in the language selection options is not available. Disappointing.
 • (2023-09-19) gem bank: perfect and flawless
 • (2023-09-15) *: Confusing settings, the wordings and the terms. Unfriendly triggers. Hotkeys don't work. (Even a small thing like Ctrl+Shift+1 shown as Ctrl+Shift+! makes just a bad impression.) Browser level pop-up isn't prompted with highlighted text, I have to type it manually each time. Base language cannot be opted out from automatic translation. Heavy bloated but the essential features aren't there.
 • (2023-09-14) Raihan Sifat: Excellent Extention.
 • (2023-09-11) यक्ष: Nice app, English is my second language so it really saves me a lot of time of definition looking when I am reading long (900 to 2000 pages at this point of the game) textbooks and this product, this ingenuity is one of the few ones that are actually providing this kind of service with clean designs and nice user interface. BUT, but, somehow the shortcuts for opening this page just wont work. Even when I switch the shortcuts to other keyboard inputs. The shortcuts only work when I read a pdf in the integrated pdf reader, and it won't work in other occasions, such as texts/doubleclicks/keyboard inputs in Chrome. I really hope you can fix this because the usage will be much much more efficient:)
 • (2023-09-05) adam burges: May you find eternal peace and love. From first glance I thought your extension was created by a company, not an individual. It was only when I found your reddit post that I gave your extension a shot. I'm so glad I did. It solved literally all my problems (of today.) If I wasn't a student, I'd donate, and I really implore others to do the same.
 • (2023-08-28) AmirHuseyn Erfanifar: Oh my GOD, you made THE DICTIONARY. I love your extension. I love the fact that you put lots of options for customization. I love that you guys knew what people needed and tend to build it. I cannot emphasize on me gratefulness. Writing a review was the least I could do. I'm going to introduce your extension in my blog soon. You absolutely ROCK.
 • (2023-08-22) Jonathan Armani: Absolutely Perfect! Took forever to find a descent, double/right click - text to speech. This extension went far beyond what I expected. No more opening separate tabs. Double click, for speech, definition, web search and more, all within the pop-up bubble. How is this not advertised more? Best extension of it's kind by far. Thank you to the developers.
 • (2023-08-21) Othman Muslim: way better than the google dictionary extension
 • (2023-08-16) Alfeddy naoufal: Fantastic extension, i just wished it could be an app for windows because i saw myself needing to use it in a lot of apps rather than the browser.
 • (2023-08-16) Dan The Idiot: Nice, simple to use, awesome. Wished more people knew about this
 • (2023-08-15) Pedro Paulo: This extension is so good that Google shoud incorporate it to Chrome
 • (2023-08-14) Maulvi Arbal: great extension would love to have options to disable it on certain site
 • (2023-08-01) Đăng Nguyễn Ngọc: Great
 • (2023-07-27) Jaime C: Buenísimo! Pero por favor añadan Wiktionary, Wiktionnaire y Cambridge :(
 • (2023-07-19) Danielle Brown: This is going to take my study sessions to the next level! Love it!
 • (2023-07-10) Mikola Chamlay: Спасибо большое, это то что нужно! Очень приятное приложение, все сделано красиво и гармонично да еще и функционально! разработчики молодцы! Добавьте пожалуйста по возможности словари Oxford, Сambridge и Collins
 • (2023-06-27) Johaan T: This is unreal
 • (2023-06-03) KristijanRoss: This is the ultimate popup definer! Waaaay better than Grammarly. With so many configuration options, it's a must have browser extension.
 • (2023-05-19) Denver Naicker: simple, easy to use
 • (2023-04-27) Ted Beckam: Please allow us to make more custom sources and delete default sources.
 • (2023-04-05) Вадим Погрибельный: Отличное расширение, единственный недостаток, хотелось бы чтобы pdf открывались автоматически через него. Тогда будет все 5 звезд
 • (2023-04-04) ChaneyChane: The design is very beautiful and easy to use! The extension is so helpful. I was finding some pop up translation similar to how Rikaikun works but with languages other than Japanese and this is definitely it! Thank you.
 • (2023-03-28) Тимур: Супер расширение, очень удобное и функциональное. Хотелось бы еще добавления альтернативных источников перевода, например, Яндекс переводчик и DeepL.
 • (2023-03-15) Alex Stupin: Очень редко пишу отзывы, возможно это мой первый отзыв для расширения хрома. Раньше часто использовал расширения для перевода отдельных слов/предложений по выделению, и, самое главное, чтобы перевод отображался во всплывающем окошке. Теперь потребовалось аналогично производить поиск по словарю, дабы узнать определение умных слов. Долго искал, и наткнулся на данный сабж. Это просто отличное расширение, которое полностью соответствует моим текущим потребностям: - Отображение результата во всплывающем окошке - Перевод - Поиск по словарю - Поиск по википедии - Поиск картинок - Гибкие настройки, как отображения, так и поведения 5 из 5! Рекомендую.
 • (2023-03-11) saunaperse: Best extension
 • (2023-02-23) Mrinal Kr Gupta: Never seen an extension which helps you in all ways. Inbuilt researching with translation and defining and even images for reference, just WoW it is. I would just like to suggest an additional source of JSTOR.com. When you have Wikipedia, google, DuckDuckGo, Bing images, why not search for some articles or docs for further help, obviously to one who's interested.
 • (2023-01-14) qq qq: Спасибо. Как прикрутить chatGPT?
 • (2022-12-30) A M: Functions that can enhance user experience: (1) Function to save searched words. (2) Manual search bar on within popup to search word other than selected
 • (2022-11-30) Ameya Deb: Amazing extension overall Just ran into a bug which I wanted to bring up. The extension is breaking some google spreadsheet websites, causing the scrollbar and whole page to freeze up. Examples include sites like <https://releases.moe/> and <https://index.fansubcar.tel/>. Edit: fixed now!
 • (2022-11-26) Erzhan Ernat uulu: pdf reader is amaizing guys,i love it thank you very much
 • (2022-11-23) 2000 Way: 제가 경험해본 팝업 사전중에 최고의 팝업 영어 사전입니다. 영한 사전 어휘가 너무 적은게 단점이네요.
 • (2022-11-10) Jamie Wu: Can you please add DeepL as a source?
 • (2022-11-06) Machete Movies: Me ha sido de mucho utilidad, pero sería grandioso que pudiera añadir más Recursos personalizados, ya que solo permite añadir uno.
 • (2022-10-31) Николай Козлов: Весьма симпатично. Пользовательскую ссылку всячески поддерживаю, более того, позволил бы неограниченный список таких ссылок. И, пожалуйста, сделайте регулировку размера шрифта.
 • (2022-10-20) Syed Abdullah Nasir: Dictionary, translator. wilkipedia and google search engine all in one extension. Amazing, loved it. Also there should an app like this for smartphone use.
 • (2022-10-18) Дмитрий Минаев: Отличное приложение! Можно добавить в настройки назначение нескольких клавиш при переводе предложений. Great app! You can add in the settings assignment of shortcuts when translating sentences.
 • (2022-10-15) Martin VanBuren: I love being able to rate an extension 5 stars. This one definitely deserves it. Well done, dev!
 • (2022-10-05) Poojan Goyani: Amazing ..... I used it mostly for pdf reading.... keep up the good work and the best thing is that the extension is completely free !!!
 • (2022-09-23) Giuseppe Circelli: Best translate extension for browser
 • (2022-09-14) Joon Song: Is it possible to adjust the text length limit? I use it as a popup translator, the string is truncated.
 • (2022-09-06) K S: Hi, It's a very nice extension, thank you! Can you please add a Keyboard shortcut option to Activate the Bubble? Because sometimes I just want to search some word which suddenly come out from my brain.

Latest issues

 • (2023-06-03, v:1.3.0) J. Alexander King: Suggestions
  Hello there. This is an amazing extension. I only have 2 suggestions if that's possible: 1: Add synonyms for selected words along side the definition. That would be really helpful! 2: Is it possible to add another activation method in the form of a small icon that shows up next to the selected word? Thank you so much for your hard work and hopefully these suggestions are of interest to you.
 • (2023-03-12, v:1.2.5) Timothy Watanabe: Etymology
  Hi there. Would it be possible to include etymology (word origins) in the Google Dictionary? Google has a helpful diagram for this as well.
 • (2023-02-06, v:1.2.4) שולמית גפן: תרגום לעברית
  האם התוסף מאפשר תרגום מאנגלית לעברית? האם אפשר להשתמש בן גם בדפדפן BRAVE? תודה שולמית
 • (2022-11-02, v:1.2.4) InterAvenues: Thanks a ton for developing such wonderful extension...do one more favour
  Please add an option to star/bookmark searched words for later review.
 • (2022-10-25, v:1.2.2) Chris B: Commercial version?
  Do you have a paid version? I have a support issue but I don't want to ask unless I'm compensating you. If you don't have a paid version, provide your Paypal address and I'll send a fee once I get the extension working. I'm confident from what reviewers describe that it's probably a simple fix. Thanks, Chris
 • (2022-10-17, v:1.2.2) Sergey Khakhin: Adding American pronunciation to Google Dictionary Phonetics
  That'd be great if there was a setting to choose whether it use British pronunciation or American pronunciation of a word :)
 • (2022-08-15, v:1.2.1) Student: Brave search as a source
  Please add Brave search as a source
 • (2021-10-15, v:1.0.15) Nikki Volodin: Adding another search engine
  Neeva, google scholar ability for the extension to originally show up as a tiny dot and then toggle it to be bigger, so it doesn't take up so much space.
 • (2021-09-28, v:1.0.13) Piergiorgio “Zibri” Zambrini: A missing killer feature...
  You should check if selected text is english or not and translate it with google translate if it is not :D That would be GREAT.
 • (2021-09-24, v:1.0.13) Bing Bong: images sugession
  you can just add an images section off any search engine, Like google or duck duck go.
 • (2021-07-18, v:1.0.5) Nikki V: More Sources
  Google Scholar My Drive, Google Drive, to search up documents that are our own Youtube

Statistics

Installs
10,000 history
Category
Rating
4.7853 (163 votes)
Last update / version
2024-05-27 / 1.3.15
Listing languages

Links