extension ExtPose

Dark Reader

CRX id

eimadpbcbfnmbkopoojfekhnkhdbieeh-

Description from extension meta

ప్రతి వెబ్‌సైట్‌కి ముదురు థీమ్. మీ కళ్లను కాపాడుకోండి, రాత్రి మరియు పగలు బ్రౌజింగ్ట్‌కి ముదురు థీమ్ ఉపయోగించండి.

Image from store Dark Reader
Description from store ఈ కంటి-సంరక్షణ పొడిగింపు ఫ్లైలో వెబ్‌సైట్ల కోసం చీకటి ఇతివృత్తాలను సృష్టించడం ద్వారా నైట్ మోడ్‌ను అనుమతిస్తుంది. డార్క్ రీడర్ ప్రకాశవంతమైన రంగులను విలోమం చేస్తుంది, అవి అధిక విరుద్ధంగా మరియు రాత్రి చదవడం సులభం చేస్తాడు. మీరు ప్రకాశం, కాంట్రాస్ట్, సెపియా ఫిల్టర్, డార్క్ మోడ్, ఫాంట్ సెట్టింగులు మరియు విస్మరించే-జాబితాను సర్దుబాటు చేయవచ్చు. మేము విరాళంతో యాప్ అభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వమని మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. మీరు సెట్టింగ్‌ల పాప్‌అప్‌లో డార్క్ రీడర్ గురించిన వార్తలను చూడవచ్చు. అనుభవజ్ఞులైన వినియోగదారుల కోసం డెవలపర్ సాధనాలు ఉన్నాయి. డార్క్ రీడర్ ప్రకటనలను చూపించదు మరియు వినియోగదారుల డేటాను ఎక్కడా పంపదు. ఇది పూర్తిగా ఓపెన్-సోర్స్: https://github.com/darkreader/darkreader మీరు దీన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి ముందు, ఇలాంటి పొడిగింపులను నిలిపివేయండి. చూడటం ఆనందించండి!

Latest reviews

 • (2024-03-15) Robert-Jeffrey Papke: When removing, the CSS coming from this extension doesn't get removed. Sites look like s- now and I had to reinstall chrome for it to be removed completely. Thanks for that mess.
 • (2024-02-27) Navi Passion: top
 • (2024-02-15) Ali Mubarak: Have used it more than 2 years now without any issues, but it seems the latest update corrupted dynamic, now for example Youtube thumbnails are taking the global settings which make them darker. Have observed a similar behavior in Instagram photos, please fix this back to how it was! Edit: This has been fixed a long time ago now!
 • (2024-02-09) Snafriozo: Znaczna poprawa w ostatnim czasie i teraz jedno z najlepszych rozszerzeń. Szcuneczek ;)
 • (2024-01-16) Murk Fisher: Lightweight and simple. Can enable on selected sites or on all sites. Can toggle "Disable by Default" so that you only use it on websites you need. Set keyboard shortcut to quickly toggle on/off, for example: ALT+D.
 • (2024-01-07) Artyom Fedorov: Не хватает кнопки в меню правой кнопки мыши
 • (2024-01-02) Allan Doudine: Amazing! SO many websites stab my eyes with a wall a of white pixels. You can assign a keyboard shortcut, so I just press a few buttons and BOOM, any website looks so much better. I've rarely found websites that don't change, and even less that look buggy afterword. Really a must have for browsing on a PC!
 • (2023-12-12) Caleb Work Miller: I mean, it's okay. The overriding CSS doesn't load quickly enough sometimes which means a nice unhealthy blast of bright white to the eyes when opening a new site when I'm in a dark room. EDIT 12/23: The issue in which the dark CSS loads only after white has been resolved and I noticed no other issues. This app has been a lifesaver for my eyes and I've come to realize that is a very legitimate health concern. Many thanks to the developers for crafting such a useful product.
 • (2023-12-07) alien igena: the beeesstttt
 • (2023-12-05) Eric Ketzer: The best of these dark mode extensions. it fails though on some sites or on some widgets to reverse the white in black and the black in white, so some posts on websites and such remain black letters on white background. Also on some other sites, when a page loads it will flash white. It could be better.
 • (2023-11-26) Alex B: Works instantly, love it!
 • (2023-11-22) mo on: 非反映リストが突如全て消えてしまいました…。しかも新たに設定しても保存が消えてしまう模様。
 • (2023-11-21) Sheree Tunghayan: I started using Dark Reader three years ago. My eyes feel so much less strain when I look at the computer. However, I started receiving errors since last Tuesday, Nov14 when I tried to access Slack online. Nothing changed even after I uninstalled and added the extension. Later I discovered that Slack is the only website that gets the error. Perhaps because Slack has a dark mode already, so I just disabled the extension for Slack only.
 • (2023-11-20) Kamran Ali: Using it for a long time and just love. Highly recommended
 • (2023-11-19) Slavik Meltser: Best extension ever!!! Works perfectly on all sites!
 • (2023-11-16) Channel: Update 4, 16.11.23 the problem with the white remaining spot is fixed. Thanks Update 3, 6.6.23, on google translate page, the right side (the side where the translated text appears) of the page remain white only when i put a word oreven a letter. Why? So far, is the best extention for Chrome. Update, some sites, doesn't dark theme. Update 2, in some pages, "delete" the background video when dark it.
 • (2023-11-11) Rajan Khade: Finally universal toggle added.
 • (2023-11-11) Gustavo Ávila: The best one BY FAR
 • (2023-11-10) Rudolf Castañeda: i try some dark mode extension and some of this are buggy but, someone suggested this extension and when i try its good i mean you can set time for automatic dark mode you can choose the site you want to have effect 1.Edit: why time look like it dont work when i set to 10pm it dont automatically turn on the dark mode you will set it manually 2.Edit: i figured it out they have the tutorial on how to on/off dark mode automatically
 • (2023-11-09) محمد فاضل اولیائی: nice
 • (2023-11-09) man surf: 有些网页,会强制黑色模式,无法切换。 Some web pages will force black mode and cannot be switched. 一部のページでは、ブラックモードを強制し、切り替えられません。 Некоторые веб-страницы используют черный режим и не могут переключаться. Certaines pages Web, forceront le mode noir, ne peuvent pas être changées. Algunas páginas web, forzarán el modo negro, no se puede cambiar.
 • (2023-11-08) Іван Войтович: Supe
 • (2023-11-08) Rodrigo Viana: Uso a anos.. Instalação obrigatória.
 • (2023-11-08) Cuigu Zhu (Mala): 感觉很不错!
 • (2023-11-07) Ksandr Balog: Пользуюсь не первый год, все отлично. Очень редко могут возникнуть ситуации когда не то закрасит. Помню буквально пару случаев. 99% сайтов выглядят отлично.
 • (2023-11-05) David Lopez: The best option for a dark mode. You can use the default or customize it to your liking.
 • (2023-11-05) Sunshine: Awesome! Exactly what I was looking for >^_^<
 • (2023-11-03) am_ist: the only dark mode that works
 • (2023-11-03) TA-31_ПетровськийАртем: Слава Україні
 • (2023-11-01) Thais Campos da Silva: A melhor extensão que encontrei! Parabéns aos criadores!
 • (2023-10-31) Mi Monir: It hangs my browser
 • (2023-10-30) Wet Gato: this seems to work on all web pages. even ones without a style sheet. other dark theme extensions don't do that
 • (2023-10-29) Adrian Developer: Love it, It's really good! Made my UI experience much better! Working really Well
 • (2023-10-29) Bnowsky: Kocham to <3
 • (2023-10-29) Husam Abu_Zina: I am gonna be honest, the extension is doing it's job, but the thing is when I need to disable it, it never get completely disabled which declines my experience in a huge way considering that the colors i am supposed to really see on the websites never gets back to normal weather i diabled it or not. Thank you, fix it and i will give 5 stars!
 • (2023-10-28) 1 2: One of my favorite browser extensions. The most recent update seems to have partially broken it though. Tabs will load a complete dark/blank page, which refreshing wont fix. Have to close tab and open a new then return to the site. Also a bug when minimizing the browser then returning it would cause the page to render a dark blank page. Temporarily disabling this until it can be fixed. Not sure if its the browser update or extension update that broke it, but hope to see it fixed soon! Besides that one thing, I've never had a single issue with this extension. Every website loaded correctly, could not notice any slowdown in browser functions/page load times, and worked flawlessly when disabling for certain sites.
 • (2023-10-27) Alexander Mcpherson: Was great for a whilst, but I think the latest chrome updates (or the websites I visit) have broken it that some sites just wont toggle on - even though some, like fanfiction.net, I've always had set to on. Still darkmodes wikipedia, for instance, so its not a blanket 'doesn't work'.
 • (2023-10-26) Carter Burnett: Godsend for Google Docs and other light websites like Wikipedia
 • (2023-10-26) Its Me: KEEP IT UP GUYS! WELL DONE Love from Giza sheets
 • (2023-10-26) Kemal B: Is it just me or this is lagging all the websites?
 • (2023-10-25) ch Z: 超级好用!主要可以选择白名单或黑名单机制,筛选特定网站黑色模式而非一股脑全开全关!
 • (2023-10-25) Rob Damus: WINNING. THANK YOU
 • (2023-10-23) Evil tux: the best
 • (2023-10-22) Rakin: my hero
 • (2023-10-21) Lorenzo P: Great for HDR monitor! Use allowlist to have a custom dark theme for several websites, and then use another chrome extension called "Sites Dimmer - sharp brightness reduction" to reduce the brightness of any other website automatically, and you might have to exclude the ones which you've configured in "Dark Reader". Now you can use HDR in chrome w/o disturbing bright colors.
 • (2023-10-21) КптПронин: Перебрал много расширений. Этот работает корректно
 • (2023-10-19) Martina Wendt: wunderschön ihr Lieben dieser Browser . Macht weiter so . Und gebt alle auf Euch acht ,bleibt auch schön gesund.
 • (2023-10-15) Vijay Ram: Awesome does the work perfectly. The sites where I wanted are now in dark mode though they do not have dark mode available. Kudos and Congrats!!
 • (2023-10-15) Harcool Raj: No words. KEEP IT UP GUYS! WELL DONE!
 • (2023-10-14) Ege Aktaş: Amazing

Latest issues

 • (2024-02-16, v:4.9.77) Mitchell McClure: GMail sluggish.:
  GMail seems a bit sluggish lately, with DR enabled...?
 • (2023-12-05, v:4.9.71) Mel Lawrence: Dynamic for Salesforce Lightning not working well since 5 Dec update
  Dynamic for Salesforce Lightning not working well since 5 Dec update. Some will be dark, but most area are white. Filter and Filter+ work, but I don't find look great and seem to be causing slowness of the site.
 • (2023-12-05, v:4.9.71) Josué Magdiel Joachin Macías: dont work in youtube anymore
  On YouTube for a few minutes the extension stopped working because the extension is still active but the pages remain blank and I have tried everything but nothing so please would you be so kind to look at the problem and see if it can be fixed.
 • (2023-11-21, v:4.9.68) Haigaz Tataryan: Admin Console Crash Error Code 11
  Hello, Love the extension and have been using it for years and started using it for work as well but this week it has been causing https://adminconsole.adobe.com/ to crash when enabled. Is there a fix for this in the future?
 • (2023-11-14, v:4.9.67) Anthony Scalise: crashing slack
  Cannot use slack now with this enabled? it worked fine yesterday all of a sudden it causes the site to crash. Slack works when I shut this app off.
 • (2023-11-14, v:4.9.67) Josh Dempster: adobe will not load with DR enabled
  https://adminconsole.adobe.com won't load but will if I turn off for this site. I use this all the time for work and it used to work with DR all the time. Can you pls update/fix for this site? thanks
 • (2023-10-25, v:4.9.67) Connor Crothers: enhance box shadow contrast
  make dark shadows light, and vice versa.
 • (2023-10-17, v:4.9.67) David WS: It's not support medium.com
  Please update
 • (2023-09-17, v:4.9.65) Comandante Shran: White zones in dark mode
  This website is a little mess when opened in dark reader : https://www.hattrick-youthclub.org/site/skillmatrix You can see big white zones, and it gets even difficult to read sometimes.
 • (2023-09-11, v:4.9.65) Fico Prieto: slows down Chrome, makes scrolling extremely laggy
  I noticed that my browser has been slow lately, disabled all of my plugins, re-enabled them using a bisection algorithm, and narrowed the issue down to Dark Reader. For example, when it's enabled and I'm scrolling an Amazon product page with a long description and many reviews, it gets laggy to the point where the screen is only refreshing roughly 2-3 times per second and makes the website basically unusable. As soon as I disable the plugin, the issue goes away.
 • (2023-09-09, v:4.9.65) Rezensierender: Websites stay dark the next day!
  I use the automation setting to turn on Darkreader between 9pm to 8am next day. When I open any page the next day after 8am, for example google.com, the site is still dark. I refresh with F5 and it still stays dark. I have to refresh 3-5 times until it switches to bright mode again. I have this problem since forever. I always happens with the setting to "use system colors" automation. Happens on Chrome and Edge. I have not find any answers for this annoying problem.
 • (2023-09-08, v:4.9.65) Leal Wai: Check Boxes
  Blank (unselected) checkbox show up with an unselected check inside of them, making them appear as if they are selected. Only until they are selected does it turn green, which makes it incredibly hard to tell the difference. Please turn off the unselected check so the inside of the an unselected check box is completely blank instead. This is my only gripe with this extension, otherwise it has been absolutely perfect.
 • (2023-09-06, v:4.9.65) Charlie George: Sites List
  How do I save URLs to the site list? I am pasting them in and hitting enter and the button below but nothing is happening.
 • (2023-08-23, v:4.9.65) Mikail Can: Dark Reader breaks size selector on Zalando.de
  Dark Reader breaks size selector on Zalando.de
 • (2023-08-21, v:4.9.65) Mitchell McClure: most settings do not sync between stations
  is there a way to include settings to sync between workstations?
 • (2023-08-21, v:4.9.65) Mitchell McClure: organize exclusions / "site list"
  is there a way to enable dark reader to organize exclusions / "site list"?
 • (2023-08-21, v:4.9.65) Kimball Robinson: Need separate settings for xyz.atlassian.com/jira vs xyz.atlassian.com/wiki
  Some websites have native dark themes for PORTIONS of their sites, or they might have diagramming tools that should NOT be styled. I need to be able to specify dark theme for: xyz.atlassian.com/wiki But specifically NOT for xyz.atlassian.com/jira xyz.atlassian.com/wiki/someDiagramThing
 • (2023-08-21, v:4.9.65) CA Paurush Kumar: Shortcut key for Dark Mode
  What is the shortcut key to activate the dark mode in chrome.
 • (2023-08-03, v:4.9.64) Pam Zhang: Image cannot be opened when dark mode is turned on
  After turning on dark mode, the image in Atlas Confluence will not be displayed after clicking. After turning off dark mode, the image can be displayed normally.
 • (2023-08-01, v:4.9.64) efuass: Will you PLEASE! fix DR or revert it back to older version
  various sites won't load unless you turn off DR on that site. Pls fix asap. There a several sites I do work from for my job and can't do like jira (making comments takes a while to load) and ms security site (won't load at all).
 • (2023-07-26, v:4.9.64) go ja: 뒤로 갔다 다시 앞으로 갈시
  사이트 페이지 뒤로 갔다가 다시 앞으로가면 간혹가다 전체 배경이 검게 변하는 현상이 생깁니다 다시 뒤로 갔다가 앞으로 갈 페이지 클릭해서 들어가면 괜찬아지지만 이 검게 변한 상태에서 사이트를 이리 저리 돌아다니면 되돌아 가질 않고 검은색 상태에서 계속 굴러 갑니다 예전에는 안 이랬는데 요 근례 그러는거 같네요 크롬 버전과 OS 버전 이 프로그렘간의 읽고 쓰기가 이상해져서 그러는건지 뭔지....
 • (2023-07-21, v:4.9.64) mind alien: dark reader doesn't load in dynamic mode...
  in the newest chromium browser on debian-based linux (kali purple), dark reader doesn't load dark pages in dynamic mode anymore. just in filter/filter+ mode + static mode. also, system controls aren't themed anymore. not to talk about restricted webpages. can this be passed on + fixed, so that it works again? otherwise this is a genius extension for almost all the browsers out there. I use it on every device + every os. thank you very much for developing it!
 • (2023-07-12, v:4.9.64) Elliot Brazier: Jira load times
  Hi! Love the extension, I've been using it for a while now. But for the last ~4 weeks any time i tried to load a ticket on Jira the webpage would freeze for 1-2 mins. I contacted my IT support and they narrowed it down to being DarkReader that was causing the long load times. I disabled it for Jira and now tickets load normally. For now I've just disabled Dark Reader on Jira, but i would love if I could use the extension with Jira again. If there's any info I can provide for a fix let me know
 • (2023-07-12, v:4.9.64) maggie luo: partly characters on website no visible
  when i open dark reader , characters partly on website shows black too . how to see black characters which in black backgroud ? problem website : https://www.douban.com/group/topic/291574409/?_i=9142547CbnHFgt,9142601CbnHFgt
 • (2023-07-12, v:4.9.64) maggie luo: partly characters on website no visible
  when i open dark reader , characters partly on website shows black too . how to see black characters which in black backgroud ? problem website : https://www.douban.com/group/topic/291574409/?_i=9142547CbnHFgt,9142601CbnHFgt
 • (2023-07-12, v:4.9.64) maggie luo: partly characters on website no visible
  when i open dark reader , characters partly on website shows black too . how to see black characters which in black backgroud ? problem website : https://www.douban.com/group/topic/291574409/?_i=9142547CbnHFgt,9142601CbnHFgt
 • (2023-07-04, v:4.9.64) Jota Lacerda: dark theme cursor
  Hi, I can't see the cursor when using dark theme because it does not inverts its color. Any options? Thanks.
 • (2023-07-04, v:4.9.64) Peter Lopes: Some sites not loading
  Multiple sites, including but not limited to compliance.microsoft.com will not load unless i disable this extension.
 • (2023-07-03, v:4.9.64) Josh Dempster: Various site not loading unless I disable dark reader
  I've verified it's dark read ext causing loading issues with various websites on chome/edge browsers. For example https://security.microsoft.com/ site doesn't load unless I turn off DR. Also, another weird thing happening with a site I use all day long for work, click on field to start typing and it takes a while for field to load to start typing. Hard to explain but I could send you a screen recording of what it's doing if you want?
 • (2023-06-30, v:4.9.64) Rightclick: Ability to turn off Dark Reader by element
  There should be a css class or something that can be added to an element and it's children telling it not to affect their css without it being turned off for the entire webpage.
 • (2023-06-30, v:4.9.64) Alessandro Bosio: Problems with Zimbra
  With the extension enabled, Zimbra gets stuck on the loading screen. Browser: Microsoft Edge
 • (2023-06-29, v:4.9.64) Alex Kooijman: Wrking with Bank App/Inlog pages
  It doesn't work with all my bank apps. Normally i should get a QR-code on the screen to login, nothing appears. Removing Dark Reader and everthing goes like it should. Very dissapointing.
 • (2023-06-28, v:4.9.64) Evan Stewart: Not working with certain Microsoft 365 security apps
  When extension is enabled, I cannot log into security.microsoft.com. I have to fully disable the extension to get to this application. It may be related to the most recent updates in Chrome/Edge.
 • (2023-06-28, v:4.9.64) Dmitri Naoumov: AirBnB
  Hello The "log in" and "filters" interaction doesn't work when your extension is enabled. Turning it off for the page doesn't work. Have to fully disable the extension.
 • (2023-06-28, v:4.9.64) Erell Boulestreau: Incompatibilité entre Dark reader et GLPI
  La dernière mise à jour du 22 juin 2023 provoque des lags dans le fonctionnement de GLPI (outils de ticketing support). j'ai dû désinstaller Dark reader pour travailler. Symptôme : lors de l'ouverture d'une tache, il y a un délai de 4-5 secondes pendant lesquelles tout ce qui a été enregistré ou tapé sera effacé. J'espère que vous résoudrez ce problème car j'apprécie beaucoup votre plugin.
 • (2023-06-28, v:4.9.64) Luciferk0: issue with colors in google sheets
  When I open Google Sheets it doesn't change the color of the sheet for some reason (the problem appeared a few days ago). Earlier by default the extension made a color of almost every element black, leaving text and borders grey or white. It was nice, but now it's like upper panels and lower panel are black, but anything else is white. But not only that. When I write something in any cell (no matter if it is empty or not), it changes color of the text to grey (even if was literally set as black before editing), which makes me change it again after editing. Pretty annoying.
 • (2023-06-27, v:4.9.64) Laura Carl: Prevents Smartsheet Website from Loading
  This extension prevents the Smartsheet website (app.smartsheet.com) from loading. Once disabled, it loads fine.
 • (2023-06-27, v:4.9.64) mike mike: jira commenting broken
  Jira comments are bugged up and a bit broken
 • (2023-06-25, v:4.9.64) Rana Eserda: New issue?
  All of a sudden if I visit the Mr. Hobby website with Dark Reader enabled for the site, only the product category sidebar loads, and the rest of the page is blank. If I load any part of the site with the extension disabled for the domain, things load normally, and awkwardly enough I can then activate the extension to apply it's effect to the page, but if I reload or move to another page things break again. It was fine a week or two ago.
 • (2023-06-24, v:4.9.64) MsAlexaCrazy: Не відкриваються файли, якщо сторінка з Вашим розширенням
  Не відкриваються файли, якщо сторінка з Вашим розширенням
 • (2023-06-23, v:4.9.64) Alfred Cruz: Light mode turns Text boxes to a dark color
  The text remains black on a dark background making it hard to read.. any suggestions?
 • (2023-06-23, v:4.9.64) Ray Lambert: latest update killed DR completely
  It doesn't do anything this morning (ie no color change at all; tried all the options; toggled on/off; restarted browser; nothing seems to help). I'm running Vivaldi. It's been running fine for years at this point; it was running perfectly last night and is suddenly dead this morning. I'm guessing yesterday's update got installed between last night and this morning and it broke something. Thanks!
 • (2023-06-18, v:4.9.63) TOP TECH: where is the old version it was much better
  where is the old version it was much better with ability to choose color please return the old version was perfect
 • (2023-06-16, v:4.9.63) Jens Axel Søgaard: Problem with new short cut
  On a mac computer with a US keyboard layout the shortcut alt-shift-a is used to produce the letter Å. When Dark Reader is enabled, it is no longer possible to write Å. The letter Å is a commonly used wovel in Danish, so Danish developers with US keyboards will disable Dark Reader. Note that even though Dark Reader is not used on a page, it still eats the keystroke. The only way to get the original behaviour back is to remove Dark Reader from the extention list. Recommandation: Use a different shortcut.
 • (2023-06-14, v:4.9.63) Josué Magdiel Joachin Macías: funciona mal en wikipedia
  Mira te cuento, y es que el problema es que yo quiero tener wikipedia con el brillo apagado para poder leer, le pico a solo para wikipedia, y cuando actualizo la pagina las palabras en azul pasan a ser grises, casi como el texto y eso no quiero, asi que te pido de porfavor que añadas una funcion que sea, apagar el brillo de la pagina en la que estas.
 • (2023-06-12, v:4.9.63) José Manuel Gonçalves: Dark Reader for Android
  Good afternoon, Could you inform me whether there is a version of Dark Reader for Android? I have installed in my mobile Microsoft Edge and it would very usefull to work with this app. I have already installed it in may desktop and it works very well. Your reply would be very appreciated.
 • (2023-06-09, v:4.9.63) Christina Hamel: icon
  I added the dark reader but don't have the icon where I can turn it on and off for certain websites
 • (2023-06-09, v:4.9.63) Jonathan Kundra: ut
  Hello - Does Dark Reader work in Windows 7 and Chrome? I had installed it last year and it worked fine. Then it suddenly stopped working. I've downloaded newer versions but they don't work. Thank you for your input, Jonathan Kundra [email protected]
 • (2023-06-08, v:4.9.63) Gerald Wolkowski: TO FIND A SPECFIC TREE INFORMATION "SEQUOIA"?
  what does the American "Sequoia" look like?
 • (2023-06-08, v:4.9.63) Ben Bradley: eBay.com - Default mode worked great until the website changed
  eBay.com - Default mode worked great until the website changed. Photos elements are inverted or appear dark. Filter mode isn't as functional as the original default.

Statistics

Installs
5,593,956 history
Category
Rating
4.7041 (11,261 votes)
Last update / version
2024-04-15 / 4.9.83
Listing languages

Links