extension ExtPose

Keyword: das -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (47,212+98 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,878-1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
500,000 (+25.0% / +100,000)
4.8(+0.0000) (3,113+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,514-2 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,326+6 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,142+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24,895+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (8,489+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (581+0 votes)
12
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (794+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (66+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,667+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,571+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53,878+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,165+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,046+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,356+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (159+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (624+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.1000) (124+0 votes)
9,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (767+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (374+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (202+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (293+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (364+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,719+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (161+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (342+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (59+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (162+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (283+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (130+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (861+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (113+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (469+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (149+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (252+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (314+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,313+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,419-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (42+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (182+0 votes)
700,000 (+16.7% / +100,000)
4.7(+0.0000) (489+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,249+0 votes)
70,000 (+40.0% / +20,000)
3.2(+0.0000) (128+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,512-1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (55+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (520+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (94+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (141+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (501+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (133+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (33+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (80+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
3.3(+0.0000) (181+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (77+0 votes)
72
2048
300,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2,057+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
76
tabby
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (58+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (253+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69,629+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (613+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (165+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (62+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,167+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (38+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,493+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (278+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (109+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,291-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (617+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20,115+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (4,866+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (138+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (182+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (197+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (72+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (365+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (621+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (94+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (302+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,692+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (539+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,345+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,168+98 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,778+6 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,239+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.1000) (2,792+95 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (41+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (676+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,517+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (421+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (869+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
731 (-1.1% / -8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
626 (+1.5% / +9)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (348+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,490+24 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,765+3 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,450+11 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (659+4 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,967+3 votes)
252 (-0.4% / -1)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
152
Sky map
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (153+0 votes)
155
Buffer
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,126+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (84+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,301+0 votes)
159
Dark mode
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
560 (+8.1% / +42)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (197+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
3,000 (+200.0% / +2,000)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
3.8(+0.0000) (168+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,275+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (108+0 votes)
173
SwiftDial
353 (+1.1% / +4)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (522+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
936 (+3.2% / +29)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (134+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (917+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (224+0 votes)
782 (-0.6% / -5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
782 (-0.4% / -3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
191
Find Font
353 (+2.3% / +8)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,043+5 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (670+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (185+0 votes)
912 (-3.5% / -33)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
289 (+2.1% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.3% / +3)
5.0 (2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (711+4 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (390+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (209+0 votes)
170 (+2.4% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
205 (+2.0% / +4)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
572 (+1.8% / +10)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,193+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,119+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
214
Paint
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (137+0 votes)
215
WhatImean
134 (+5.5% / +7)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
217
JSONView
100,000 (+11.1% / +10,000)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (229+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (694+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (101+0 votes)
541 (-0.9% / -5)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,082+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
134 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
206 (+4.0% / +8)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (54+0 votes)
561 (+4.1% / +22)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
204 (+2.5% / +5)
233
flashkill
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
3.5(+0.0000) (122+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (184+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (275+0 votes)
327 (-0.6% / -2)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (151+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (266+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (242+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (121+0 votes)
247
Dark Mode
415 (+4.3% / +17)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (548+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (55+0 votes)
396 (+0.3% / +1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (74+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
124 (+2.5% / +3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (460+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
979 (+1.6% / +15)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
85 (+7.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
184 (+2.2% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
892 (+1.7% / +15)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (436+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (57+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,818+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (28+0 votes)
279
Pixel.Me
764 (+9.9% / +69)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (179,849+5 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
749 (+2.5% / +18)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (82+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (494+0 votes)
785 (-1.5% / -12)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
178 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
85 (-2.3% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
292
Plugins
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,897+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (190+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (167+1 votes)
296
Amzpecty
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)