extension ExtPose

Keyword: pour -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,000,000 (+0.0% / +0)
4.4388(+0.0000) (319,650+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.8525(+0.0000) (362,607+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.4754(+0.0000) (2,522+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.1019(+0.0000) (54,942+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.6176(+0.0000) (34+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7665(+0.0000) (81,144+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5824(+0.0000) (182+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4759(+0.0000) (311+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.6945(+0.0000) (20,816+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8636(+0.0000) (14,179+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5958(+0.0000) (33,558+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7649(+0.0000) (404+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (806+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3783(+0.0000) (838+0 votes)
16
Emoji
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.698(+0.0000) (149+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6171(+0.0000) (679+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7642(+0.0000) (13,465+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2211(+0.0000) (407+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4259(+0.0000) (1,801+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6289(+0.0000) (18,642+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.813(+0.0000) (353+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.9159(+0.0000) (856+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4956(+0.0000) (900+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7026(+0.0000) (454+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5123(+0.0000) (570+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.7796(+0.0000) (744+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6078(+0.0000) (1,048+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.9074(+0.0000) (40,664+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.0179(+0.0000) (1,451+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6806(+0.0000) (573+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8383(+0.0000) (1,614+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5278(+0.0000) (521+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6909(+0.0000) (372+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4562(+0.0000) (4,972+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0756(+0.0000) (119+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6348(+0.0000) (115+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7344(+0.0000) (2,014+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6766(+0.0000) (167+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0606(+0.0000) (33+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6185(+0.0000) (3,510+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7178(+0.0000) (411+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6036(+0.0000) (444+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.199(+0.0000) (598+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3356(+0.0000) (1,195+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.541(+0.0000) (804+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7937(+0.0000) (144,872+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8381(+0.0000) (105+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1975(+0.0000) (1,686+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.286(+0.0000) (3,622+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3186(+0.0000) (2,260+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7187(+0.0000) (2,897+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8395(+0.0000) (299+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7713(+0.0000) (341+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5145(+0.0000) (3,784+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2987(+0.0000) (77+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1801(+0.0000) (622+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6246(+0.0000) (7,639+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (48+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.688(+0.0000) (4,334+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.6822(+0.0000) (9,525+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.619(+0.0000) (21+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4438(+0.0000) (28,962+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7292(+0.0000) (4,250+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0623(+0.0000) (337+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.0533(+0.0000) (507+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7892(+0.0000) (9,124+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4839(+0.0000) (2,075+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.997(+0.0000) (335+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7794(+0.0000) (1,174+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7227(+0.0000) (14,556+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5477(+0.0000) (608+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4934(+0.0000) (3,170+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3847(+0.0000) (2,043+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3462(+0.0000) (286+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2983(+0.0000) (2,950+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4852(+0.0000) (1,589+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7806(+0.0000) (998+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5177(+0.0000) (4,369+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7295(+0.0000) (366+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8162(+0.0000) (1,039+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1232(+0.0000) (203+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2204(+0.0000) (1,325+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6779(+0.0000) (621+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4609(+0.0000) (1,267+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.466(+0.0000) (10,555+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7413(+0.0000) (2,721+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1998(+0.0000) (1,126+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6502(+0.0000) (5,878+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4317(+0.0000) (11,247+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2825(+0.0000) (3,596+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0000) (261+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5848(+0.0000) (884+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7845(+0.0000) (181+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4118(+0.0000) (51+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3211(+0.0000) (218+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6921(+0.0000) (1,851+0 votes)
41,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4255(+0.0000) (183,111+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1557(+0.0000) (167+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.2733(+0.0000) (2,049+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1097(+0.0000) (155+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8399(+0.0000) (1,237+0 votes)
207,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3739(+0.0000) (48,571+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6664(+0.0000) (1,364+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8277(+0.0000) (1,730+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.5069(+0.0000) (793+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.533(+0.0000) (227+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6617(+0.0000) (133+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6632(+0.0000) (51,061+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8442(+0.0000) (308+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7289(+0.0000) (284+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7269(+0.0000) (260+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.775(+0.0000) (27,846+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (315+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7591(+0.0000) (1,669+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4912(+0.0000) (171+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2721(+0.0000) (1,040+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5195(+0.0000) (951+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7033(+0.0000) (48,932+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5055(+0.0000) (91+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.3592(+0.0000) (373+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7126(+0.0000) (4,176+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0502(+0.0000) (259+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.1237(+0.0000) (97+0 votes)
128
Paint
200,000 (+0.0% / +0)
4.3403(+0.0000) (144+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6511(+0.0000) (5,537+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7285(+0.0000) (9,416+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8193(+0.0000) (2,308+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.679(+0.0000) (922+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.5863(+0.0000) (14,980+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9939(+0.0000) (330+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5669(+0.0000) (688+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5886(+0.0000) (175+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8924(+0.0000) (1,245+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4487(+0.0000) (682+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.552(+0.0000) (4,183+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.5838(+0.0000) (346+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5572(+0.0000) (551+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7513(+0.0000) (197+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.008(+0.0000) (374+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (84+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4677(+0.0000) (4,201+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7581(+0.0000) (124+0 votes)
148
Dark Mode
30,000 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (90+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (542+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6142(+0.0000) (267+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1139(+0.0000) (79+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8115(+0.0000) (695+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8519(+0.0000) (216+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.228(+0.0000) (636+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7381(+0.0000) (168+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
2.8996(+0.0000) (687+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (150+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (344+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6232(+0.0000) (3,800+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7818(+0.0000) (55+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.42(+0.0000) (50+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7901(+0.0000) (4,751+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4249(+0.0000) (2,158+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.9979(+0.0000) (478+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1006(+0.0000) (696+0 votes)
60,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4974(+0.0000) (288,549+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.423(+0.0000) (6,054+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9026(+0.0000) (154+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3692(+0.0000) (428+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.5962(+0.0000) (3,806+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6645(+0.0000) (468+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8065(+0.0000) (62+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8138(+0.0000) (376+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1346(+0.0000) (156+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6695(+0.0000) (351+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7586(+0.0000) (29+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.315(+0.0000) (327+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9888(+0.0000) (89+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4935(+0.0000) (387+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3944(+0.0000) (961+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.629(+0.0000) (62+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6349(+0.0000) (241+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3455(+0.0000) (715+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4839(+0.0000) (31+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3182(+0.0000) (22+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0187(+0.0000) (214+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7287(+0.0000) (188+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8383(+0.0000) (439+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.3465(+0.0000) (303+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.7979(+0.0000) (94+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.8859(+0.0000) (184+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (36+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7362(+0.0000) (235+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3659(+0.0000) (41+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6322(+0.0000) (696+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9778(+0.0000) (721+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7686(+0.0000) (242+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8371(+0.0000) (485+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5009(+0.0000) (531+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3417(+0.0000) (477+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6475(+0.0000) (3,492+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6913(+0.0000) (515+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6769(+0.0000) (65+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1615(+0.0000) (1,659+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.426(+0.0000) (446+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2429(+0.0000) (70+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4509(+0.0000) (173+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.5909(+0.0000) (44+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8927(+0.0000) (17,053+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.578(+0.0000) (218+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (32+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2154(+0.0000) (65+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.337(+0.0000) (2,303+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5718(+0.0000) (1,317+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.571(+0.0000) (1,408+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.0393(+0.0000) (7,793+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6377(+0.0000) (69+0 votes)
222
Free VPN
100,000 (+0.0% / +0)
3.718(+0.0000) (929+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6118(+0.0000) (152+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9316(+0.0000) (424+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0803(+0.0000) (411+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1458(+0.0000) (96+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
2.5731(+0.0000) (260+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (91+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1984(+0.0000) (126+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.266(+0.0000) (515+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8983(+0.0000) (59+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.7285(+0.0000) (2,685+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9697(+0.0000) (231+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6662(+0.0000) (2,726+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0402(+0.0000) (199+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4231(+0.0000) (52+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
242
uMatrix
90,000 (+0.0% / +0)
4.7043(+0.0000) (805+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6175(+0.0000) (2,975+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.644(+0.0000) (382+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6878(+0.0000) (14,620+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (52+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6957(+0.0000) (115+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2487(+0.0000) (390+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3962(+0.0000) (53+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3456(+0.0000) (2,610+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0667(+0.0000) (30+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.622(+0.0000) (1,685+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5743(+0.0000) (148+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6944(+0.0000) (36+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6337(+0.0000) (748+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.513(+0.0000) (1,228+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7102(+0.0000) (176+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7879(+0.0000) (165+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.23(+0.0000) (626+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6486(+0.0000) (12,426+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7024(+0.0000) (84+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (26+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2493(+0.0000) (1,011+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2785(+0.0000) (79+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6078(+0.0000) (153+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7145(+0.0000) (676+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4788(+0.0000) (236+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5474(+0.0000) (95+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (264+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6901(+0.0000) (142+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.717(+0.0000) (53+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.6541(+0.0000) (27,576+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6739(+0.0000) (46+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7016(+0.0000) (429+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1298(+0.0000) (439+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.0156(+0.0000) (578+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4078(+0.0000) (282+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6754(+0.0000) (382+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8335(+0.0000) (1,273+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7037(+0.0000) (135+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.027(+0.0000) (37+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0249(+0.0000) (321+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (1,233+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8174(+0.0000) (9,408+0 votes)