extension ExtPose

Keyword: save open tabs

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
146,265 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,018-1 votes)
35,869 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (288+0 votes)
242 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
62,831 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (296+0 votes)
741 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
326,717 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
66,581 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (476+0 votes)
1,731 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,629,477 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
78,985 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (234+0 votes)
932 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
647,708 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
22,895 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (80+0 votes)
22,360 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (128+0 votes)
1,725 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
13,537 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
10,660 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
3,311 (+0.0% / +0)
28,947 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (77+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
54,563 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (359+0 votes)
165,258 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,390+0 votes)
10,848 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
1,557 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
86,650 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,695+0 votes)
8,176 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
16,478 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (59+0 votes)
1,567 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
4,880 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
4,642 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
807,148 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
8,032 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
11,901 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
15,919 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (266+0 votes)
329,011 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,757+0 votes)
37
tabzen
1,208 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
93,580 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (846+0 votes)
39
Wakelet
71,508 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (61+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
2,950 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
5,070 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
805,314 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
952,221 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
1,361,812 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (15+0 votes)
224,279 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,669+0 votes)
5,608 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
147,552 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (99+1 votes)
1,151,775 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,142+0 votes)
1,778 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
677,618 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (70+0 votes)
925 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
48,150 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (208+0 votes)
1,731 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,073 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
615,937 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
806,958 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
117,931 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (198+0 votes)
809,349 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
809,207 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
889 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
6,208 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
4,727 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
67
AllTabs
2,612 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
336,836 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
274,534 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
85,994 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (648+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,036,442 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24,524+0 votes)
235,736 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (505+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
268,018 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
233,343 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
501 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
331 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
1,823 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
80
Keptab
653 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
869 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
814 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
484,974 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (911+0 votes)
73,534 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
86
Flowbar
2,038 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
87
TabMate
861 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,588,640 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,695+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
215,685 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,419+0 votes)
22,251 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
27,582 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (485+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,535 (+0.0% / +0)
382 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50,854 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
6,641 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
25,451 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
498,743 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,610+0 votes)
3,360 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
102
Tabulate
156 (+0.0% / +0)
204 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,734 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
106
ShortTabs
210 (+0.0% / +0)
1,868 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
109
Tab Saver
4,651 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
278,816 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
1,229 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,336 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,309 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
113 (+0.0% / +0)
280,292 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (4,282+0 votes)
7,264 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (192+0 votes)
515 (+0.0% / +0)
1,951 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
2,658 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
256 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
7,975 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
987 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
898 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (24+0 votes)
125
OneTab
2,539,402 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12,938-2 votes)
1,303,682 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
127
Dog Ear
356 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
128
Open Tab
209 (+0.0% / +0)
374 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
130
Wrapper
2,255 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
131
Amplify
647,404 (+10.1% / +59,397)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
485,199 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (437+0 votes)
133
Save Tabs
166 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
134
Save Tabs
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
5,147 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (102+0 votes)
114,932 (+0.0% / +0)
17,931 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
188,258 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (195+0 votes)
244,287 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,096+0 votes)
256,022 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,623 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
15,510 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (583+0 votes)
68,754 (+0.0% / +0)
147
Tabsets
1,175 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
266 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
27,382 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (162+0 votes)
74,817 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,142+0 votes)
1,924 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
20,744 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (319+0 votes)
8,790 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
4,896 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (26+0 votes)
626 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
104,312 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (161+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,689,172 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (49,335+0 votes)
160
Loudly
88,729 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
38,052 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
162
Tab Save
60,103 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (113+0 votes)
163
Fast Tabs
676 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
7,307 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194,335 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (3,948+0 votes)
17,455 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
168
Toast
4,451 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
2,008 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
11,050 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (52+0 votes)
2,217 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,042 (+0.0% / +0)
9,842 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (48+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
1,128 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
11,434 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (118+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
178
Linkclump
279,462 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,752+0 votes)
179
BrainTool
2,830 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
106,019 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (557+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
182
Open Tabs
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
183
Platstack
211 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
184
Web Maker
50,300 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (949+0 votes)
22,695 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
15,096 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
674 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
9,850 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
37,324 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
111,855 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (228+0 votes)
902 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
7,383 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
20,125 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
195
SnapTab
35 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
172 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,585 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
65,349 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (529+0 votes)
1,510 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,404+0 votes)
167,235 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,380+0 votes)
203
TabPlus
320 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
840,166 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
205
Dusk
811,504 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
22,347 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
8,289 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
65,816 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5,709+0 votes)
448 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
448 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
49,364 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
426 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
49,480 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (905+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
216
Cryonics
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
398 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
9,257 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
528 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
181,420 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (162+0 votes)
4,462,044 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (1,033+0 votes)
255,203 (+0.0% / +0)
696,384 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
779 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
51,232 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (157+0 votes)
355,675 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
99,122 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (162+0 votes)
1,239,396 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,246+0 votes)
1,103,812 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
50,251 (+0.0% / +0)
231
Tab Split
2,563 (+0.0% / +0)
232
TabToLink
246 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
123,276 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
726 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
280 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158,131 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (419+0 votes)
239
TabGroup
313 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (17+0 votes)
8,778,012 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (140,326+104 votes)
242 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
242
Capture
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
243
TabMan
11 (+0.0% / +0)
26,560 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (211+0 votes)
245
GoTo Tab
9,434 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
246
Blink
1,528 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
247
SaveTabs
17 (+0.0% / +0)
3,301 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
413 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
8,406,449 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (351,131+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
254
TabTrum
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
34,412 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (180+0 votes)
1,875 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (73+0 votes)
10,826 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
7,460 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
259
Throwback
8 (+0.0% / +0)
260
Tab Shelf
573 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
48,510 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
24,732 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (56+0 votes)
637 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
2,070 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
404 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
345 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
124,739 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,843 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (100+0 votes)
470 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
272
MyTabs
7 (+0.0% / +0)
6,874 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
417,747 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (427+0 votes)
1,499 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
18,272 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (349+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,293 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
68,846 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (591+0 votes)
1,729 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
135,254 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (234+0 votes)
941,716 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (55+0 votes)
11,298 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (56+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
809,803 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
31 (+0.0% / +0)
115,146 (+0.0% / +0)
291
TidyTab
337 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
7,820,980 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (50,247+0 votes)
293
Spaces
17,639 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (172+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
295
Tangent
104 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
621 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,396 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
298
Clozoom
339 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,271 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)